Documenten asielzoekers

Vreemdelingen die een asielaanvraag hebben ingediend en gedomicilieerd zijn in de gemeente, kunnen bij de vreemdelingendienst kosteloos een ‘attest van immatriculatie’ (de oranje kaart) verkrijgen. Dit attest heeft een maximum geldigheidsduur van drie maanden en wordt verlengd zolang de asielaanvraag in behandeling is.

Asielzoekers die binnen de zes maanden na hun asielaanvraag nog geen beslissing hebben ontvangen van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) kunnen een arbeidskaart C aanvragen bij de gemeente. Met deze arbeidskaart kunnen ze bij elke werkgever tewerkgesteld worden, uiteraard enkel in combinatie met een geldig attest van immatriculatie (oranje kaart).

Voorwaarden

De aflevering van de attesten van immatriculatie of bijlages 35 zijn afhankelijk van de stand van zaken in de asielprocedure.

Aanvraag

Asielzoekers die in Maldegem komen wonen, moeten zich aanmelden bij de vreemdelingendienst.

Volgende stappen

Als je niet in een lokaal opvanginitiatief verblijft, zal de wijkagent langskomen om vast te stellen of je effectief op het aangegeven adres woont.

Ten vroegste zeven dagen na het bezoek van de wijkagent kom je terug langs op de vreemdelingendienst om een attest van immatriculatie te ontvangen of om het adres te veranderen op je attest van immatriculatie.

Meebrengen

  • Pasfoto (zowel bij eerste aanvraag als bij vernieuwing)

Prijs

  • € 6,10

Contact