Bouwcode verduidelijkt regels over bouwen en verbouwen en toekomstvisie over wonen in Maldegem

26
mrt
2021

Wie in de toekomst gaat bouwen, verbouwen of verkavelen in Maldegem, raadpleegt best vooraf de bouwcode. De bouwcode moet duidelijkheid bieden aan inwoners met bouwplannen en werd opgesteld in samenspraak met architecten, experten, de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro) en burgers. Je vindt er regels in over bouwdieptes, oppervlaktes, parkeervoorzieningen bij woningen,… en hun afwijkingsmogelijkheden. Bouwplannen moeten dus aan deze voorschriften voldoen om een omgevingsvergunning te krijgen.

De bouwcode  bundelt samen met de gemeentelijke gabarietenplannen en de toelichtingsnota N9 en N44 onze toekomstvisie over de invulling van woongebieden en de ontwikkeling van het centrum en de deelkernen.

In de gabarietenplannen voor Adegem, Maldegem en Kleit staan richtlijnen om de typische eigenheid van Maldegem te behouden met enerzijds verstedelijkte kernen en anderzijds landelijke en open gebieden. Zo is het aangewezen om in sommige delen van Maldegem dichter te bebouwen dan in andere en kunnen meergezinswoningen enkel nog in de Maldegemse kernen gebouwd worden. Bij de opmaak van de plannen werd rekening gehouden met de bestaande bebouwing en voorzieningen, de breedte van de straat, de mogelijke toekomstige ontwikkeling van percelen…  
De toelichtingsnota N9 en N44 geeft weer welke (gecombineerde) functies langsheen deze gewestwegen, die onze gemeente doorkruisen,  in de toekomst kunnen plaatsvinden.  

De bouwcode werd vastgesteld in de gemeenteraad van 25 maart 2021 en is binnen enkele weken van kracht, na publicatie in het Staatsblad. Je kan de bouwcode dan raadplegen via www.maldegem.be/bouwcode.