Gemeente en OCMW gaan intensiever samenwerken

27
dec
2017

Vanaf 1 januari 2018 zullen de personeelsleden van de financiële dienst, personeelsdienst, ICT, dienst infrastructuur, communicatie en secretariaat evenals de MOP-werking van het OCMW telkens één dienst vormen samen met hun gemeentelijke collega’s.

Daarom verhuisden eind 2017 al heel wat OCMW-medewerkers naar het gemeentehuis en kregen veel diensten en vergaderzalen in het gemeentehuis een andere plaats. De sociale dienst van het OCMW blijft met meer aparte bespreekruimtes gevestigd in het administratief gebouw van het OCMW en krijgt daar het gezelschap van de dienst ICT.

Hoewel deze integratie voor de burger inhoudelijk geen gevolgen heeft, zullen het gemeente- en OCMW-bestuur hierdoor wel uniformer samenwerken en zo de burger een betere en efficiëntere dienstverlening aanbieden.

Aanleiding

De Vlaamse Regering wil met het decreet lokaal bestuur tegen 2019 de OCMW ’s integreren in het gemeentebestuur om samen één bestuur te vormen. Het gemeente- en OCMW-bestuur willen deze integratie niet afwachten en voegen daarom vanaf 1 januari 2018 alle diensten samen die zich met gelijkaardige zaken bezig houden, de zogenaamde ondersteunende diensten. Concreet zal op verschillende vlakken samengewerkt worden: nog meer uniforme software en onderhoudscontracten, meer gelijklopende interne afspraken voor het personeel, overkoepelend communicatiebeleid, eengemaakte aankoopprocedure, …

 

De samenwerking tussen OCMW en gemeente kan ook niet los gezien worden van het Zorgbedrijf Meetjesland. Alle zorgfuncties van OCMW Maldegem (woonzorgcentrum, assistentiewoningen, thuiszorgdienst, …) worden overgeheveld naar het Zorgbedrijf en ook een groot deel van het personeel van de ondersteunende diensten verhuist mee naar het Zorgbedrijf. Het OCMW-bestuur blijft evenwel instaan voor de kern van de sociale dienstverlening zoals het Sociaal Huis en sociale zorg met o.a. budgetbegeleiding.

 

Maldegem Samen

De samenwerking van het gemeente- en OCMW bestuur is geen plotse beslissing. Beide besturen timmeren de laatste jaren steeds meer aan een gezamenlijke weg zowel intern als extern. Het gemeentebestuur nam in het begin van deze legislatuur de samenwerking ook op in haar strategisch jarenplan.

 

Officieel werd in oktober 2015 het startschot gegeven voor project “Maldegem Samen”. Vervolgens werd in juni 2016 een afsprakennota en implementatieplan voorgelegd om de samenwerking projectmatig aan te pakken. In de gemeenteraadszitting van 20 december 2017 werd tenslotte de beheersovereenkomst goedgekeurd  die juridisch het gemeenschappelijk gebruik van elkaars diensten regelt.

 

Samenvoeging leidinggevende functies

De integratie van de ondersteunende diensten betekent ook de samenvoeging van de leidinggevende functies. In afwachting van de aanduiding van één algemeen directeur bij de inwerkingtreding van het decreet lokaal bestuur wordt de functie van de OCMW-secretaris waargenomen door de gemeentesecretaris Tijs Van Vynckt.

Tot aan de aanstelling van één financieel directeur voor het gemeentebestuur en het OCMW-bestuur, behouden beide financieel beheerders Isabelle Dombret en Peter Ameel hun bevoegdheden.

 

Locaties van alle diensten

 

Gemeentehuis

  • -1 verdieping: polyvalente ruimte en refter
  • Gelijkvloers: onthaal, personeelsdienst van gemeente- en OCMW-bestuur, Dienst Burgerzaken, cultuur- en jeugddienst en UiTloket
  • 1ste verdieping: trouwzaal, bureel burgemeester, secretariaat burgemeester en dienst communicatie
  • 2de verdieping: secretariaat, bureel secretaris, bureel beleid en organisatie, bureel financieel beheerder, financiële dienst en collegezaal
  • 3de verdieping: stafmedewerker veiligheid, stafmedewerker erfgoed en coördinator evenementen, raadzaal

 

OCMW- administratief gebouw

  • onthaal en medewerkers sociale dienst
  • ICT-dienst

 

Site Bloemestraat

  • dienst infrastructuur gemeente en OCMW
  • medewerkers MOP-team

Contact