Kandidaten verkiezingen - voordrachten en bezwaar

Voordrachten kandidaten

De voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau deelt de gemeenteraadskiezers van de gemeente Maldegem mee dat hij de voordrachten van kandidaten in ontvangst zal nemen op zaterdag 15 september 2018 (29ste dag voor de verkiezingen), van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur, op volgend adres: Gemeentehuis Maldegem, bureel burgerzaken, Marktstraat 7, 9990 Maldegem.

Bezwaar

Op dinsdag 18 september 2018  tussen 13.00 en 16.00 uur kunnen de personen die de aanvaarde of afgewezen kandidatenlijsten hebben ingediend (of bij ontstentenis één van de kandidaten die op die lijsten voorkomt), bij de voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau of bij de voorzitter van het provinciedistrictshoofdbureau, tegen ontvangstbewijs een met redenen omkleed bezwaarschrift indienen tegen de aanvaarding van bepaalde kandidaturen (LPK, art. 89, eerste lid en art. 100,5°). De voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau of de voorzitter van het provinciedistrictshoofdbureau geeft aan de kiezer of de kandidaat die de betwiste voordracht heeft ingeleverd, onmiddellijk met een aangetekende brief kennis van het bezwaar, onder vermelding van de aangevoerde redenen (LPK, art. 89, tweede lid en art. 100, 5°). De bezwaren worden in ontvangst genomen op het volgend adres: gemeentehuis Maldegem, fractielokaal, Marktstraat 7, 9990 Maldegem.

Contact