Kinderopvangtoelage

 

Op 24 juni 2020 besliste de Gemeenteraad om een Kinderopvangtoelage in het leven te roepen. Enerzijds om private initiatieven die niet kunnen rekenen op subsidiëring van de hogere overheid te ondersteunen in hun werking, anderzijds om de toeleiding naar kwalitatieve kinderopvang voor de Maldegemnaars te ondersteunen.

Registreer je als kinderopvanginitiatief

Kinderopvanginitiatieven in Maldegem die enkel de basissubsidie krijgen en dus een Gezinsopvang of Groepsopvang van trap 0 of trap 1 kunnen zich registreren zodat ouders die gebruik maken van hun diensten de toelage kunnen aanvragen. 

Voorwaarden

 • Je beschikt over een vergunning van Kind en Gezin;
 • de werking van de opvang is niet in strijd met:
  • de vergunning van Kind en Gezin
  • het Decreet Kinderopvang
  • het Subsidiebesluit Kinderopvang
 • gevestigd op het grondgebied van de gemeente Maldegem;
 • openstaan voor alle kinderen van 3 maanden tot 3 jaar.

Het aanvragen van een registratie impliceert een bereidheid tot samenwerken met de gemeente Maldegem. Dit houdt onder meer in:

 • instappen in de kinderopvangzoeker;
 • deelnemen aan het overleg voor de zelfstandige opvang georganiseerd door en vanuit het Huis van het Kind van de gemeente Maldegem;
 • melden aan Huis van het Kind indien er een negatief inspectieverslag is gekomen of het initiatief in handhaving is;
 • melding maken van incidenten, waarbij politieoptreden noodzakelijk was;
 • mee instappen in de gemeentelijke communicatiestrategie, waaronder het publiceren van de beschikbare vrije plaatsen in de betoelaagde kinderopvang;
 • minstens 1 x per jaar deelnemen aan een relevante vorming rond kinderopvang 0 tot 3 jaar. Indien het gaat om een vorming georganiseerd door een andere organisatie dan de gemeente Maldegem dient dit bewezen te worden met vormingsattest met vermelding van de datum.

Een kinderopvang georganiseerd door een bedrijf voor haar werknemers, de zgn. ‘bedrijfscrèche’ , komt niet in aanmerking voor een registratie

Een kinderopvanginitiatief dat verder geregistreerd en erkend wenst te blijven moet bij elke oproep van de overheid tot bijkomende subsidiëring een aanvraag indienen en moet hiervan ook de bewijsstukken over maken aan de gemeente Maldegem telkens daarom gevraagd wordt.

Het kinderopvanginitiatief moet de gemeente Maldegem binnen de 10 werkdagen op de hoogte brengen van een eventuele wijziging in de subsidiëring door de hogere overheid of een andere instantie van het door haar georganiseerde initiatief.

Registratie kan enkel digitaal via het onlineregistratieformulier bovenaan deze pagina. 

Aanvraag toelage door de ouders

De aanvraag voor de toelage gebeurt door de ouders of opvoeders van het kind.

Voorwaarden

Minstens één van de ouders van het opgevangen kind is gedomicilieerd en verblijft hoofdzakelijk in de gemeente Maldegem. Indien het kind hoofdzakelijk verblijft bij een andere opvoeder dan de ouders, kan de toelage verstrekt worden indien:

  • deze opvoerder gedomicilieerd is in Maldegem en er daadwerkelijk en hoofdzakelijk verblijft;
  • het kind er verblijft omwille van een beslissing van het comité bijzondere jeugdzorg of de jeugdrechtbank of er een procedure is opgestart om een dergelijke beslissing te bekomen.

De ouder heeft een schriftelijke overeenkomst met het kinderopvanginitiatief voor de opvang van het kind. Deze schriftelijke overeenkomst bevat onder meer een opvangplan.

Enkel opvang voor kinderen van 0 tot 3 jaar tot de dag dat ze naar school gaan, komt in aanmerking voor de kinderopvangtoelage.

De ouder/opvoeder die gebruik maakt van een groeps-of gezinsopvang die de toelage aanvraagt dient zich éénmalig te registreren bij de gemeente Maldegem. Men kan zich registreren vóór men een schriftelijke overeenkomst tekent met de groeps-of gezinsopvang.

Dien je aanvraag digitaal in via het online aanvraagformulier bovenaan deze pagina.