Als je niet tevreden bent over de manier waarop de gemeente, een dienst of een ambtenaar je heeft behandeld, dan kan je een klacht indienen. Het gemeentebestuur beschouwt klachten als waardevolle feedback op haar dienstverlening. Klachten zijn een nuttig instrument voor kwaliteitsverbetering. Aarzel niet als je een klacht wil indienen. Hoe sneller het gemeentebestuur op de hoogte is, hoe sneller we een oplossing kunnen bieden.

Wat is een klacht?

Je kan altijd bij de gemeente terecht met vragen, meldingen of klachten. Iedere vraag, melding of klacht nemen we ernstig en onderzoeken we. We proberen steeds om je zo snel mogelijk een antwoord te geven. Maar we maken wel een verschil tus­sen enerzijds een vraag of melding en anderzijds een klacht.

Voorbeelden van een klacht:

 • Je werd afgesnauwd, je wacht al maanden op een beslissing of antwoord, een beslissing is niet gemotiveerd.
 • Er werd afgeweken van een vastgelegde werkwijze (bv. in een reglement).
 • De gemeente voert een handeling of prestatie niet uit.

Wat is geen klacht?

 • Een vraag om informatie / een melding / een suggestie / een beroep, be­zwaarschrift of petitie / bedenkingen bij de regelgeving, het gevoerde beleid, beleidsvoornemens of -verklaringen.
 • Over politieoptreden: de politie heeft een eigen klachtenregeling.
 • De gemeente is niet verplicht om een klacht te behandelen als ze betrekking heeft op feiten:
  • Die langer dan één jaar voor het indienen van de klacht hebben plaatsgevonden.
  • Waarvoor een georganiseerde administratieve beroepsmogelijkheid voorzien is zolang deze beroepsmogelijkheid niet werd aangewend.
  • Waarvoor een jurisdictioneel beroep aanhangig is.
  • Waarvoor reeds eerder een klacht is ingediend die volledig is afge­handeld.
  • Over een andere lokale overheid.

Hoe kan je een klacht indienen?

 • Online
 • E-mail: klachtenambtenaar@maldegem.be
 • Telefonisch: 050 72 89 30
 • Brief: Gemeentebestuur Maldegem - Marktstraat 7, 9990 Maldegem
 • Mondeling: aan elk loket of bij elke medewerker van de gemeente Maldegem

Welke gegevens hebben wij nodig?

Een klacht verloopt via een vastgelegde procedure. Om een klacht goed en snel te behandelen hebben wij deze gegevens nodig:

 • Naam en contactgegevens (adres, telefoonnummer en/of e-mailadres).
 • Duidelijke omschrijving van de klacht.
 • Datum waarop je de klacht indient.

Ontvangstbevestiging

De klachtenambtenaar neemt binnen de 10 dagen na ontvangst van de klacht tele­fonisch of schriftelijk contact met je op. Dan krijg je:

 • Een bevestiging van de inhoud van je klacht.
 • Uitleg over de afhandeling van je klacht.
 • De naam van de persoon die je klacht behandelt. Bij hem/haar kan je terecht met alle vragen over de afhandeling. Dit is nooit de persoon over wie de klacht gaat.
 • Uitsluitsel of je klacht kan worden behandeld.

Antwoord

Je krijgt, tenzij anders afgesproken, binnen de 45 dagen na ontvangst van je klacht een schriftelijk antwoord met daarin:

 • De resultaten uit het onderzoek naar je klacht
 • De conclusies van de gemeente
 • De eventuele stappen die de gemeente neemt naar aanleiding van je klacht

Niet tevreden?

Als je niet tevreden bent met de wijze waarop je klacht door Gemeente Maldegem werd behandeld, dan kan je hiertegen schriftelijk of mondeling klacht indienen. Meer info hierover bij de Vlaamse Infolijn: 1700 (gratis telefoonnummer).

Contact