Kwaliteitsgarantie

Gediplomeerd personeel

Kinderopvang Ukkie-Pukkie beschikt over een team van deskundige medewerkers (1 op 7 kinderen) dat beantwoordt aan de diplomavereisten van Kind en Gezin. Het personeel beschikt over de nodige attesten (EHBO, verklaring van de arts, uittreksel uit het strafregister, attest van brandbestrijding) en volgt regelmatig bijscholing.

Veiligheid

We zorgen voor een veilige infrastructuur en speelterrein, een veilige en hygiënische werking, veilige toegang en voedselveiligheid. Alle controles, onderhoud, attesten en keuringen houden we bij in een veiligheidsregister. We maken ook veiligheidsafspraken met de ouders in verband met afhaling, preventiemaatregelen wiegendood, zieke kinderen, medicatie e.a.

Crisishandboek

Het crisishandboek bevat een aantal procedures en actiekaarten om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op mogelijke gevaarsituaties zodat we gepast kunnen handelen.

Kwaliteitshandboek

Ukkie-Pukkie beschikt over een kwaliteitshandboek. Dit draaiboek beschrijft hoe de kinderopvang werkt en ligt ter inzage in de opvang.

Inspectie

Tussendoor kunnen er steeds onaangekondigde inspecties gebeuren door de Zorginspectie van Kind en Gezin.

Zelfevaluatie

Uit voorzorg gaan we systematisch na of de processen en procedures lopen zoals beschreven in het kwaliteitshandboek. De kwaliteit van de werking wordt bewaakt, beheerst en voortdurend verbeterd.

Tevredenheidsmeting

Jouw tevredenheid nagaan en waarborgen is één van onze doelstellingen. Aan de hand van een vragenlijst peilen we regelmatig naar de mening van alle ouders. Op basis hiervan onderzoeken we hoe we onze werking nog beter kunnen uitbouwen en stellen we een plan van aanpak op.

Opmerkingen en klachten

Onze medewerkers doen hun uiterste best om je kind zo goed mogelijk op te vangen. Als er toch iets niet voldoet aan jouw verwachtingen, dan kan je dit bespreken met de begeleid(st)ers of de verantwoordelijke. Voor de behandeling van klachten en opmerkingen hanteren we vaste procedure die is opgenomen in het kwaliteitshandboek.

Verzekering

Alle kinderen die ingeschreven zijn bij Ukkie-Pukkie zijn tijdens hun verblijf verzekerd met betrekking tot lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid. Stoffelijke schade valt niet onder de verzekering.

Contact