RUP Hof ter Ede

Wat is een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP)?

Een RUP is een plan waarmee de overheid in een bepaald gebied (het ‘plangebied’) de bodembestemming vastlegt. Een RUP vervangt de gewestplannen of Bijzondere plannen van aanleg (BPA’s). Het RUP bepaalt wat kan en wat niet kan op het niveau van de bestemming, de inrichting en het beheer van het plangebied. Een RUP is juridisch bindend als beoordelingsbasis voor het aanvragen van omgevingsvergunningen binnen het plangebied.

Waarom een RUP?

De woonzone tussen Bogaardestraat, Weggevoerdenlaan, Brielstraat, Nieuwstraat, Markt en Westeindestraat werd in 2008 geordend door een bijzonder plan van aanleg (BPA). Daarin werd met bindende voorschriften vastgelegd hoe, wat, waar in die zone kon gebouwd worden. Het plangebied kende de laatste jaren echter een grote dynamiek waarbij verschillende woonprojecten gerealiseerd werden en worden. Bovendien wordt een verdere belangrijke ontwikkeling in het gebied verwacht door de toekomstige realisatie van het scholenbouwproject van het Instituut Zusters Maricolen.Gezien de visie opgenomen in het BPA gedateerd is en niet meer aangepast is aan een hedendaagse ruimtelijke en planologische visie is het opstellen van dit nieuwe ruimtelijke uitvoeringsplan noodzakelijk met het oog op het realiseren van kernversterking: een bloeiende school, bijkomende werkgelegenheid, een sterk handelsapparaat, genoeg ruimte om te ademen, verstandige toekomstgerichte mobiliteit en een mooi centrum.

Tweede openbaar onderzoek

De procedure voor het realiseren van een RUP voorziet twee consultatieperiodes.

Een eerste periode liep van 15 mei tot 15 juli 2018. De insteken uit deze eerste consultatieronde en de adviezen van diverse Vlaamse, Provinciale en gemeentelijke adviesintanties werden intussen verwerkt in een ontwerp van RUP. Dit ontwerp werd voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad van 30 oktober 2019 en nu kan dus de tweede consultatieperiode, onder vorm van een openbaar onderzoek, van start gaan. Tijdens het openbaar onderzoek kunnen de verschillende onderdelen van het RUP geconsulteerd worden:

De procesnota

De realisatie van het RUP Hof ter Ede wordt gedocumenteerd in een procesnota waarin de verschillende processtappen in het kader van de totstandkoming van het RUP opgenomen zijn. Dit document omvat ook de verschillende adviezen die omtrent het RUP uitgebracht zijn ter gelegenheid van de eerste adviesaanvraag aan de verschillende adviserende instanties, van de eerste publieke raadpleging en ter gelegenheid van de plenaire vergadering dd. 19 juni 2019.

 

Het grafisch plan

 • Het ontwerp van het grafisch plan omvat de indeling van het RUP in verschillende zones die elk aan afzonderlijke stedenbouwkundige voorschriften onderworpen zijn.
  Deze verschillende zones zijn :
  • de zone voor eengezinswoningen, ten noorden van de Ede
  • de zone voor meergezinswoningen ten noorden van de Ede
  • de projectzone voor woningbouw ten zuiden van de Ede
  • de zone voor gemeenschapsvoorzieningen ten zuiden van de Ede (incl. zone voor nabestemming voor centrumfuncties).
  • de zone voor centrumfuncties langsheen de Nieuwstraat
  • de zone voor beekbegeleidend groen langsheen de Ede.

De toelichtingsnota

Het ontwerp van toelichtingsnota omvat de omschrijving van het plangebied, het juridisch kader, de visie en de effectenbeoordeling van het RUP. Verder wordt toelichting gegeven bij de verschillende zones die opgenomen zijn in het grafisch plan, worden op te heffen voorschriften (gewestplan, B.P.A nr. 5 Hof ter Ede), wordt een ruimtebalans  (welke bestemmingscategorie neemt welk deel van de oppervlakte van het RUP in ? ) opgenomen en wordt een register van potentiële planbaten en planschade opgenomen.

Het ontwerp van stedenbouwkundige voorschriften

Het ontwerp van stedenbouwkundige voorschriften geeft voor alle verschillende zones van het RUP de specifieke bestemmingsvoorschriften en de inrichtingsvoorschriften weer.

De bestemmingsvoorschirften omvatten telkens de hoofdbestemming van de betrokken zone met een eventuele nevenbestemming.

De inrichtingsvoorschriften omvatten de algemene bouwvoorschriften, inplantingsvoorschriften, maximale terreinbezetting en verhardingsgraad, toegestane bouwhoogtes en dakvormen, de mogelijkheid tot het oprichten van bijgebouwen en carports, de voorschriften mbt erfscheidingen, parkeren, .....

Voor elke onderscheiden zone worden deze aangepast aan de behoeften voor de zone waarbij maximaal gestreefd wordt naar een ruimtelijke verantwoord gebruik van de beschikbare ruimte.

 

Openbaar onderzoek: concreet

De periode van openbaar onderzoek liep van 25 november 2019 tot 24 januari 2020. Tijdens deze periode konden opmerkingen en/of bezwaren in het kader van het ontwerp van RUP Hof ter Ede ingediend worden.