RUP Hof ter Ede

Wat is een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP)?

Een RUP is een plan waarmee de overheid in een bepaald gebied (het ‘plangebied’) de bodembestemming vastlegt. Een RUP vervangt de gewestplannen of Bijzondere plannen van aanleg (BPA’s). Het RUP bepaalt wat kan en wat niet kan op het niveau van de bestemming, de inrichting en het beheer van het plangebied. Een RUP is juridisch bindend als beoordelingsbasis voor het aanvragen van omgevingsvergunningen binnen het plangebied.

Waarom een RUP?

De woonzone tussen Bogaardestraat, Weggevoerdenlaan, Brielstraat, Nieuwstraat, Markt en Westeindestraat werd in 2008 geordend door een bijzonder plan van aanleg (BPA). Daarin werd met bindende voorschriften vastgelegd hoe, wat, waar in die zone kon gebouwd worden. Het plangebied kende de laatste jaren echter een grote dynamiek waarbij verschillende woonprojecten gerealiseerd werden en worden. Bovendien wordt een verdere belangrijke ontwikkeling in het gebied verwacht door de toekomstige realisatie van het scholenbouwproject van het Instituut Zusters Maricolen. Gezien de visie opgenomen in het BPA gedateerd is en niet meer aangepast is aan een hedendaagse ruimtelijke en planologische visie is het opstellen van dit nieuwe ruimtelijke uitvoeringsplan noodzakelijk met het oog op het realiseren van kernversterking: een bloeiende school, bijkomende werkgelegenheid, een sterk handelsapparaat, genoeg ruimte om te ademen, verstandige toekomstgerichte mobiliteit en een mooi centrum.

Definitieve vaststelling

De procedure voor het realiseren van het RUP Hof ter Ede is voltooid met de definitieve vaststelling. De gemeenteraad stelde het RUP definitief vast in zitting van 24 juni 2020. Nadien beschikten de Vlaamse Overheid en de Bestendige Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen nog over een schorsingstermijn van 45 dagen. Na afloop van deze termijn werd het RUP gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad Belgisch Staatsblad vrijdag 21 augustus. 14 dagen na de publicatie in het Belgisch Staatsblad treedt het RUP in werking.

Het RUP werd na de definitieve vaststelling overgemaakt aan de Vlaamse Regering, die niet tot schorsing is overgegaan. Het PRUP treedt in werking 14 dagen na publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad.

Documenten RUP

Het ruimtelijk uitvoeringsplan bestaat uit een verordenend grafisch plan met een aantal bijlagen, een  toelichtingsnota en de stedenbouwkundige voorschriften. Al deze documenten vormen een niet op te delen geheel.

De procesnota

De realisatie van het RUP Hof ter Ede werd gedocumenteerd in een procesnota waarin de verschillende processtappen in het kader van de totstandkoming van het RUP opgenomen zijn. Dit document omvat ook de verschillende adviezen die omtrent het RUP uitgebracht zijn ter gelegenheid van de eerste adviesaanvraag aan de verschillende adviserende instanties, van de eerste publieke raadpleging en ter gelegenheid van de plenaire vergadering dd. 19 juni 2019.

Het grafisch plan

Het grafisch plan omvat de indeling van het RUP in verschillende zones die elk aan afzonderlijke stedenbouwkundige voorschriften onderworpen zijn. Deze verschillende zones zijn:

  • de zone voor eengezinswoningen, ten noorden van de Ede
  • de zone voor meergezinswoningen ten noorden van de Ede
  • de projectzone voor woningbouw ten zuiden van de Ede
  • de zone voor gemeenschapsvoorzieningen ten zuiden van de Ede (incl. zone voor nabestemming voor centrumfuncties).
  • de zone voor centrumfuncties langsheen de Nieuwstraat
  • de zone voor beekbegeleidend groen langsheen de Ede 

Het grafisch register plancompensatie

Een nieuw plan dat een grond een nieuwe of aangepaste bestemming geeft, kan de waarde van die grond beïnvloeden. Planschade, kapitaalschade en gebruikersschade zijn financiële regelingen waarbij de overheid de waardevermindering van gronden als gevolg van een planwijziging vergoedt. Bij de planbatenregeling betaalt de burger een belasting op de meerwaarde die gronden krijgen door een planwijziging. 

De toelichtingsnota

De toelichtingsnota omvat de omschrijving van het plangebied, het juridisch kader, de visie en de effectenbeoordeling van het RUP. Verder wordt toelichting gegeven bij de verschillende zones die opgenomen zijn in het grafisch plan, worden op te heffen voorschriften (gewestplan, B.P.A nr. 5 Hof ter Ede), wordt een ruimtebalans  (welke bestemmingscategorie neemt welk deel van de oppervlakte van het RUP in ? ) opgenomen en wordt een register van potentiële planbaten en planschade opgenomen. 

De stedenbouwkundige voorschriften

De stedenbouwkundige voorschriften geven voor alle verschillende zones van het RUP de specifieke bestemmingsvoorschriften en de inrichtingsvoorschriften weer.

De bestemmingsvoorschriften omvatten telkens de hoofdbestemming van de betrokken zone met een eventuele nevenbestemming.

De inrichtingsvoorschriften omvatten de algemene bouwvoorschriften, inplantingsvoorschriften, maximale terreinbezetting en verhardingsgraad, toegestane bouwhoogtes en dakvormen, de mogelijkheid tot het oprichten van bijgebouwen en carports, de voorschriften mbt erfscheidingen, parkeren, .....

Voor elke onderscheiden zone worden deze aangepast aan de behoeften voor de zone waarbij maximaal gestreefd wordt naar een ruimtelijke verantwoord gebruik van de beschikbare ruimte.