Schade aan landbouwgewassen

Wanneer je als land- of tuinbouwer het slachtoffer bent van schade aan je landbouwteelten of -gewassen als gevolg van uitzonderlijke weersverschijnselen (overvloedige regen, onweer, hagel, overstroming, …) dan kan je een aanvraag tot erkenning indienen als ramp bij het Vlaams Rampenfonds.

Vlaams Rampenfonds

Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2020 tot uitvoering van het decreet van 5 april 2019 houdende de tegemoetkoming in de schade die aangericht is door rampen in het Vlaamse Gewest werd op 9 november 2020 bekend gemaakt in het Belgisch Staatsblad ( https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1033800&param=inhoud&ref=search&AVIDS= ) is van toepassing.

Dit besluit voert nieuwe bepalingen in omtrent de erkenning van uitzonderlijke weersverschijnselen als ramp.

Het Vlaams Rampenfonds is dus vanaf 1 januari 2020 bevoegd voor de erkenning en de eventuele vergoeding van alle weersverschijnselen, vermeld in de artikelen 4 tot en met 15 van het besluit.

Aanvraag voor het Vlaams Rampenfonds

Het is niet langer het gemeentebestuur, maar de schadelijders zelf, die binnen zestig dagen na het schadelijk weersverschijnsel een aanvraag tot erkenning moeten indienen als ramp bij het Vlaams Rampenfonds. De aanvraag wordt bij voorkeur ingediend via het e-loket dat het Vlaams Rampenfonds ter beschikking stelt ( https://rampenfonds.vlaanderen.be/ )

Brede weersverzekering

Sinds 1 januari 2020 wordt de tussenkomst van het Vlaams Rampenfonds bij een landbouwramp afgebouwd. Tegelijkertijd voorziet de Vlaamse overheid in een premiesubsidie bij het afsluiten van een erkende brede weersverzekering.

Wat is een brede weersverzekering?

Met een brede weersverzekering verzekeren land- en tuinbouwers zich bij een private verzekeraar zich tegen schade aan gewassen door extreme en ongunstige weersomstandigheden. Een erkende brede weersverzekering dekt minstens de fenomenen storm, hagel, vorst, ijs, regenval en droogte.
Als men deze verzekering niet heeft, komt het Vlaams Rampenfonds niet tussen.

Tussenkomst Vlaams Rampenfonds

Sedert 2020 is een tussenkomst van het Vlaams Rampenfonds voor schade aan niet-verzekerde teelten enkel nog mogelijk op voorwaarde dat een deel van jouw bedrijfsareaal verzekerd is via een erkende brede weersverzekering. Hoe meer je laat verzekeren, hoe groter de tussenkomst voor niet-verzekerde teelten. De komende jaren wordt de tussenkomst van het Vlaams Rampenfonds verder afgebouwd. Vanaf 2025 is een tussenkomst niet meer mogelijk.

Gemeentelijke schattingscommissie

Met het oog op een tussenkomst van het Vlaams Rampenfonds kan je nog steeds een beroep doen op de gemeentelijke schattingscommissie.

De processen-verbaal van vaststelling van schade aan teelten die deze schattingscommissie opmaakt kan ook belangrijk zijn voor fiscale maatregelen (bij forfaitaire belasting).

Aanvraag voor de gemeentelijke schattingscommissie

De commissie voor schade aan landbouwteelten bestaat uit de schepen van Landbouw, twee landbouwers/experts, een afgevaardigde van de belastingsdienst en een ambtenaar van de Milieudienst. Zij stellen de schade vast en maken het PV van vaststelling op.

Bezorg het ingevulde aanvraagformulier samen met luchtfoto's van de verzamelaanvraag aan de dienst Milieu.

Gelieve bovenaan op de eerste pagina van het formulier jouw gegevens in te vullen en in de tabel de gevraagde gegevens in te vullen tot en met kolom 4 (oppervlakte van percelen).

Contact