Schade aan landbouwgewassen

Wanneer je als land- of tuinbouwer het slachtoffer bent van schade aan je landbouwteelten of -gewassen als gevolg van overmacht (overvloedige regen, onweer, overstroming) dan kan je dit bij de Milieudienst melden. Als de overmacht als ramp wordt erkend, maak je aanspraak op een vergoeding.

Voorwaarden

  • Je kan enkel een vergoeding krijgen voor schade aan teelten, oogsten of voor de landbouw nuttige dieren.
  • Je moet zelf ook verzekerd zijn tegen schade door weersomstandigheden.

Om als landbouwramp erkend te worden, gelden twee voorwaarden:

  • De schade moet in totaal minstens € 1.250.000 bedragen.
  • Het uitzonderlijk karakter van de gebeurtenis moet worden aangetoond met een periodiciteit van meer dan twintig jaar.

Aanvraag

  1. Je moet de schade laten vaststellen. Dit vraag je aan bij de Milieudienst.
  2. De commissie voor schade aan landbouwteelten zal langskomen om een eerste vaststelling te doen op het moment van de schade.
  3. Bij een eventuele oogst van de gewassen komt de commissie nog eens langs om de definitief geleden schade vast te stellen.

De commissie voor schade aan landbouwteelten bestaat uit de schepen van Landbouw, twee experts en een ambtenaar van de Milieudienst. Zij stellen de schade vast en maken dit over aan het Rampenfonds.

Meenemen

Een overzichtsplan waarop de percelen die schade hebben geleden, staan aangeduid.
De verzamelaanvraag van het betrokken jaar.

Volgende stappen

Enkel als het noodweer als landbouwramp erkend wordt, kan je eventueel een vergoeding krijgen voor de geleden schade. Hiervoor moet de betrokken landbouwer, na de erkenning van de landbouwramp, een dossier indienen bij de afdeling Inkomenssteun van de Vlaamse Overheid.

Contact