Socio-economische vergunning

Als je een kleinhandelszaak wil starten dan heb je een socio-economische vergunning nodig. Een kleinhandelszaak is een handelszaak met een netto-verkoopsoppervlakte van meer dan 400m² dat toegankelijk is voor het publiek.

Om een socio-economische vergunning te verkrijgen, dien je een aanvraag in bij het gemeentebestuur van de plaats van de vestiging. Iedere belanghebbende kan zo'n aanvraag indienen. Het college van burgemeester en schepenen beslist over de toekenning van deze vergunning.

>400 en ≤1000m²

Als de netto-verkoopsoppervlakte groter is dan 400m² en kleiner of gelijk is aan 1000m², dan beslist het gemeentebestuur autonoom over de toekenning. Een afschrift van het dossier en de beslissing wordt bezorgd aan het secretariaat van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie (NSECD).

Procedure

 • De aanvraag dien je in via het formulier SE1 of SE2. Hierbij hoort een socio-economische studie.
 • Bij afgifte van het dossier ter attentie van het college krijg je een ontvangstbewijs.
 • De datum van het ontvangstbewijs is de start van een termijn van vijftig dagen om de beslissing van het gemeentebestuur aan de aanvrager en het NSECD over te maken.
 • Als het dossier onvolledig is, wordt de aanvrager via een aangetekend schrijven verwittigd om het dossier te vervolledigen. In dat geval wordt de termijn opgeschort in afwachting van de ontbrekende stukken.

>1000m²

Als de netto-verkoopsoppervlakte groter is dan 1000m², dan moet het gemeentebestuur advies inwinnen bij het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie (NSECD).

Procedure

 • De aanvraag dien je in via het formulier SE1 of SE2. Hierbij hoort een socio-economische studie.
 • Bij afgifte van het dossier ter attentie van het college krijg je een ontvangstbewijs.
 • Binnen de vijf dagen na ontvangst wordt een kopie van het dossier bezorgd aan het NSECD.
 • Als de netto-verkoopsoppervlakte groter is dan 2000m² dan worden ook de aangrenzende gemeenten op de hoogte gebracht.
 • De secretaris van het NSECD beschikt over twintig dagen om het dossier volledig te verklaren.
 • Als het dossier onvolledig is, brengt het NSECD de aanvragen en de gemeente op de hoogte. De termijn wordt opgeschort in afwachting van de ontbrekende stukken.
 • Als het dossier volledig is heeft het NSECD een termijn van 35 dagen om advies uit te brengen over deze criteria:
  • ruimtelijke ligging
  • bescherming van het stedelijke milieu
  • consumentenbescherming
  • naleving van de sociale en arbeidswetgeving
 • Het NSCD kan op verzoek de aanvrager en de gemeente waar de vestiging gepland is, horen. Bij projecten groter dan 2000m² kunnen ook de aangrenzende gemeenten gehoord worden.
 • Zodra het gemeentebestuur het advies van het NSECD ontvangt, heeft het bestuur zeventig dagen tijd om de beslissing aan de aanvrager en het NSECD over te maken.
 • Wanneer de aanvrager of het NSECD de beslissing van de gemeente ontvangen, start een beroepstermijn van twintig dagen. De aanvrager of het NSECD kunnen beroep aantekenen bij het Interministerieel Comité voor de Distributie.

Contact