Tijdelijk COVID-19 terras

Horecazaken kunnen hun terrasconstructie op het openbaar domein, met uitzondering van de rijbaan, uitbreiden. 

Voorwaarden

 1. Elke horecazaak kan een tijdelijk Covid19-terras verkrijgen op de stoep voorliggend en/of palend aan de voorgevel en/of zijgevel voor de horecazaak of voor die van een andere pand nabij de horecazaak, mits schriftelijke toelating van de eigenaar van dat pand. Een uitbreiding van het terras aan de overzijde van de straat of op een parkeerplaats wordt niet toegelaten omwille van de veiligheid.
 2. De toelating wordt verleend als de privatieve inname van het openbaar domein overeen stemt met de voorwaarden van de tijdelijke uitbreiding goedgekeurd in deze tijdelijke politieverordening van de burgemeester.
  • Het tijdelijk Covid19-terras mag enkel geplaatst worden op de wettelijke openingsdagen en uren van de horecazaak.
  • De 1,5 meter obstakelvrije doorgang voor voetgangers moet gegarandeerd blijven en deze terrassen moeten buiten de rijbaan worden opgesteld.
  • Iedere toegang naar bovengelegen woongelegenheden of kantoorruimtes moet over de volle lengte vrij blijven en dit met een breedte van het toegangsportaal en minimum 1,5 meter.
  • De brandweer moet nog over voldoende manoeuvreerruimte beschikken voor het doen van interventies in de omliggende gebouwen.
  • De uitbreiding moet tijdelijk verwijderd kunnen worden in functie van openbare wegwerkzaamheden en privatieve ingebruiknames openbaar domein.
  • De uitbreiding is er enkel voor het plaatsen van losse elementen met name stoelen, tafels, parasols en eventueel eenvoudig verplaatsbare plantenbakken als afbakening van de uitbreiding, maar geen verwarmingstoestellen, verlichtingselementen, terrasvloer, muziekinstallatie (deze lijst is niet limitatief). Na sluitingstijd moeten alle stoelen, tafels en parasols netjes opgestapeld worden binnen de zone van de tijdelijke uitbreiding.
  • Enkel het bestaande meubilair mag in de uitbreidingszone uitgestald worden in functie van de anderhalve meter afstand die moet gerespecteerd worden in het kader van de coronamaatregelen.
  • Parasols in de tijdelijke uitbreiding van het terras mogen afwijken van de uniformiteitsregels van het terrasreglement en mogen met reclame bedrukt zijn.
  • De horecazaak moet in orde zijn met hun administratie ten aanzien van de gemeente en de regelgeving opgelegd door hogere overheid betreffende de uitbating van de horecazaak.

Melding

Elke horecazaak die het terras uitbreidt, moet dit melden bij de dienst lokale economie. 

De melding moet onderstaande aspecten omvatten: 

 1. Aantal gewenste m² uitbreiding van de terrasoppervlakte op openbaar domein buiten de rijbaan.
 2. Afbeelding van de gewenste plaats voor de tijdelijke terrasuitbreiding.

Na ontvangst van de aanvraag voor uitbreiding van het terras op openbaar domein, wordt een controle gedaan door dienst lokale economie en wordt er een tijdelijke markering aangebracht waarbinnen de stoelen en tafels kunnen worden geplaatst. Elke uitzondering op de basis voorwaarden moet vooraf aangevraagd worden aan het college van burgemeester en schepenen.

Indien niet voldaan wordt aan de voorwaarden zoals hierboven opgesomd, zal de aanvrager aangemaand worden om de uitbreiding van het terras te verwijderen. Indien men dit nalaat dan kunnen de gemeentelijke diensten de betreffende terraselementen verwijderen op kosten van de aanvankelijke aanvrager.

Contact