Toelichting overname Ukkie-Pukkie

19
jun
2020

De voorbije dagen zijn ouders geconfronteerd met de gevolgen van een staking binnen de gemeentelijke kinderdagverblijven. Het personeel heeft onaangekondigd het werk neergelegd op dinsdag 16 juni. Dezelfde ochtend ontving de gemeente een officiële stakingsaanzegging waarin verder gemeld wordt dat de staking ook inhoudt dat er voor de periode tot en met 26 juni niet gewerkt wordt tussen 7 uur en 9 uur ’s ochtends. Dit houdt dus ook in dat de gemeentelijke kinderopvang op de drie locaties voorlopig pas kan openen vanaf 9 uur en dit tot en met vrijdag 26 juni.

De stakingsactie komt er als gevolg van de toelichting die op maandagavond 15 juni gegeven is aan het personeel over de intentie van het college van burgemeester en schepenen om de gemeentelijke kinderdagverblijven over te dragen.

Waarom?

De uitbating van de gemeentelijke kinderdagverblijven gaat al jaren gepaard met aanzienlijke tekorten. Deze schommelen rond de 300.000 euro op jaarbasis, waarbij een aantal indirecte kosten nog niet in rekening gebracht werden. Het werkelijke tekort voor deze 71 erkende plaatsen ligt dus hoger.

Terzelfdertijd stellen we vast dat er in onze gemeente 262 andere kinderopvangplaatsen zijn. Het gaat dus om plaatsen die verzekerd worden door andere organisaties of particulieren. Deze worden uitgebaat door deze organisaties of particulieren zonder bijkomende steun van de gemeente. Hun werking is dus zelfbedruipend.

Over de redenen van het tekort in de gemeentelijke kinderdagverblijven kan lang gediscussieerd worden. Maar één van de redenen is ongetwijfeld de hoge personeelskost mede veroorzaakt door het gunstige personeelsstatuut. Pogingen uit het verleden om hier aanpassingen te doen door bv. het afschaffen van de betaalde pauzes, de aanpassing van uurroosters…botsten steevast op het verzet van personeel en vakbond.

Terzelfdertijd werd de gemeente geconfronteerd met een juridische procedure, aangespannen door een particuliere uitbater van kinderopvang in onze gemeente. Volgens de aanklacht beschuldigt de gemeente zich aan een oneerlijke concurrentie door de uitbating van de gemeentelijke kinderdagverblijven financieel fors te betoelagen, terwijl dit voor andere uitbaters een economische activiteit is zonder betoelaging. Als de rechter deze eis inwilligt dan kan de onmiddellijke sluiting van de kinderdagverblijven gevorderd worden, op straffe van de betaling van een aanzienlijke dwangsom. De uitkomst van deze juridische procedure is hoogst onzeker en zou kunnen leiden tot een definitief verlies van de 71 gemeentelijke kinderopvangplaatsen. 

Wat willen we?

Voor het college van burgemeester en schepenen is het behoud van de 71 erkende kinderopvangplaatsen van de gemeente cruciaal. Het stopzetten van onze activiteiten zou leiden tot het verlies van 71 erkende plaatsen en dus betekenen dat er minder kinderopvang beschikbaar komt voor de Maldegemnaar.

Precies daarom denken we dat de overname van de kinderopvang door een andere partner naar de toekomst toe de beste garantie inhoudt voor het behoud van een voldoende groot aanbod, kwaliteitsvolle en betaalbare opvang in onze gemeente. 

Hoe gaan we dit doen?

Het is duidelijk dat de  gemeente niet over één nacht ijs willen gaan. De kandidaat-overnemer moet een betrouwbare en solide partner zijn die voldoende garanties kan geven voor het behoud van een kwaliteitsvolle opvang in de drie leefkernen en het behoud van het personeel.

Daarom werd een leidraad voor de overname opgesteld. In deze leidraad staan de voorwaarden waaraan een kandidaat-overnemer moet voldoen. Zo moet een kandidaat-overnemer zijn financiële slagkracht en ervaring met de uitbating van een kinderdagverblijf kunnen aantonen. We zoeken een partner die kan aantonen dat hij de voorbije drie jaar al minstens 71 kinderopvangplaatsen beheerde.

Verder vragen we garanties voor het behoud van de kinderopvang op de drie locaties. Maar ook voor een verdere kwaliteitsvolle werking en moet het opvangplan van elk kind in de gemeentelijke kinderopvang verder gegarandeerd worden.

Ook voor het personeel vragen we garanties. Alle in dienst zijnde personeel op het ogenblik van de overname, moet mee overgenomen worden met behoud van alle rechten en voordelen gedurende minstens één jaar. Voor ons weegt dit aspect en de toekomstvisie van de overnemer hierop het zwaarst in de beoordeling. Van de 110 punten uit het beoordelingsdossier quoteren we dit op 35 punten. 

We doen nog meer

Zo mag de kandidaat-overnemer gedurende drie jaar kosteloos gebruik blijven maken van de gemeentelijke infrastructuur. En het statutair (vast benoemde) personeel stellen we ter beschikking van de overnemer.

Ondertussen bewandelen we als gemeente ook andere wegen om het kinderopvangbeleid te versterken. Zo kennen we in onze gemeente sinds enkele maanden de digitale kinderopvangzoeker, een instrument dat inwoners moet helpen om sneller de weg te vinden naar betaalbare kinderopvang.

We investeren verder in de uitbouw van het Huis van het Kind waar we vorming en info op maat willen geven, zowel voor uitbaters van kinderopvang, hun personeel als voor ouders.

En tot slot voeren we ook een kinderopvangtoelage in. Door het invoeren van deze toelage ondersteunen we ouders die geen plaats vonden in een kinderopvang die met het inkomenstarief werkt, financieel om ook voor hen kinderopvang betaalbaar te houden. 

Tot slot

Na deze uitleg moet het duidelijk zijn dat we kinderopvang verder willen blijven garanderen. Dat we ook garanties eisen voor ons personeel.

Maar dat we absoluut niet gelukkig zijn met deze staking, die niet zozeer ons, maar wel ouders treft.

We gaan er alles aan doen om zo snel als mogelijk opnieuw de normale kinderopvang aan te bieden en zullen verder berichten over  de evolutie in dit dossier.