Verhuizen

Als je in Maldegem komt wonen of je hoofdverblijfplaats of domicilie in Maldegem wijzigt, moet je hiervan binnen de acht dagen aangifte doen bij de dienst bevolking. Je kan dit online aanvragen, aan het loket, schriftelijk of via mail melden. Het is ook belangrijk dat je bepaalde instanties op de hoogte brengt van je verhuizing.

Voorwaarden

 • Je bent effectief verhuisd. Je kan je adreswijziging vooraf aangeven maar de adreswijziging wordt pas doorgevoerd nadat je effectief verhuisd bent.
 • Als het hele gezin verhuist dan volstaat het dat één van de meerderjarige leden van het gezin de aangifte doet. Als een niet-ontvoogde minderjarige voor het eerst verhuist, dan moet hij bij zijn aangifte aan het loket vergezeld zijn van één van de ouders.

Aangifte

Via de website van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken (zie link onderaan deze pagina bij 'externe websites' - klik hierop en klik vervolgens rechts bovenaan op 'adreswijziging'), persoonlijk aan het loket van de dienst bevolking, schriftelijk of per mail deel je deze gegevens mee:

 • De identiteit van de personen die verhuizen (rijksregisternummer, naam en geboortedatum).
 • Je oude adres
 • Je nieuwe adres
 • Je beroep
 • Je gsm-nummer en het tijdstip waarop je best bereikbaar bent voor de vaststelling van de nieuwe hoofdverblijfplaats door de wijkagent. Deze vaststelling is niet op afspraak.

Meenemen

 • De identiteitskaarten van de personen die verhuisd zijn.

Volgende stappen

 • Na de aangifte controleert de wijkagent als het opgegeven adres effectief je nieuwe hoofdverblijfplaats is. Na deze vaststelling word je ingeschreven op het nieuwe adres.
 • Je ontvangt een uitnodiging van de dienst bevolking om de identiteitskaarten van de personen die verhuisd zijn te laten aanpassen. Om het adres op je identiteitskaart te laten wijzigen heb je je pincode nodig.

Andere instanties

Bij een verhuis verwittig je best ook deze instanties:

 • Kabelmaatschappij
 • Nutsbedrijven
 • Ziekenfonds, sociale verzekeringskas, kinderbijslagfonds
 • Telefoonmaatschappij
 • Werkgever
 • Werkwinkel, bij werkloosheid
 • RVA, bij werkloosheid
 • Uitbetalingsinstelling, bij werkloosheid
 • Pensioenkas, indien pensioengerechtigd
 • Verzekeringsinstellingen
 • Bankinstelling
 • Distributiemaatschappij(en) van dagbladen en tijdschriften
 • Verenigingen waarvan je eventueel lid bent
 • De post
 • Politie, indien wapenvergunning

 

Bijkomende info

Datum van inschrijving

De datum van inschrijving is de datum waarop de aangifte werd verricht:

 • Bij een schriftelijke aangifte: de datum van ontvangst van het schrijven.
 • Bij een digitale aangifte: de datum van kennisname, dus de eerste werkdag na een periode van sluiting (bv.: bij een online aangifte op zaterdagmiddag gebeurt de kennisname op de eerstvolgende werkdag, nl. maandag).

Bewijs van woonst

Je kan steeds een uittreksel 'bewijs van woonst' online aanvragen of via het loket van de dienst bevolking. Op dit uittreksel staat er op welk adres je bent ingeschreven.

Geen aangifte

 • Aankomst in de gemeente of verhuis binnen de gemeente:

Als je je in een gemeente hebt gevestigd zonder hiervan tijdig aangifte te doen, dan zal het college van burgemeester en schepenen van de nieuwe gemeente je ambtshalve inschrijven in het bevolkingsregister zodra ze daarvan op de hoogte is. Meestal na tevergeefse uitnodigingen om aangifte te doen van je verhuis.

 • Vertrek naar een andere stad/gemeente:

Als je vertrek wordt vastgesteld door de gemeente die je hebt verlaten en als het onmogelijk is om je op te sporen zal het college van je vorige verblijfplaats je ambtshalve uit het bevolkingsregister schrappen. Hierdoor wordt je identiteitskaart ongeldig.

Nuttig bij verhuis

 • Wie Maldegem verlaat en verhuist naar een andere Belgische gemeente, meldt dit bij het gemeentebestuur van de nieuwe verblijfplaats.
 • Wie zich in het buitenland wil vestigen, doen een aangifte van vertrek bij de dienst bevolking.
 • Wie in Maldegem een tweede verblijf heeft, betaalt hiervoor belasting. Wie een tweede verblijf wil aangeven, kan dit doen door het formulier onderaan de pagina in te vullen en te bezorgen aan de financiële dienst of het online formulier bovenaan de pagina in te vullen. Meer informatie over belastingen op tweede verblijven vind je in het belastingsreglement onderaan de pagina.
 • Bij een verhuis sta je zelf in voor het plaatsen van tijdelijke verkeersborden voor een verkeersverbod. Bijvoorbeeld als je voor een korte periode een parkeerplaats wil vrijhouden voor de verhuiswagen. Hiervoor moet je de verkeersborden aanvragen bij de dienst infrastructuur - logistiek.
 • Verhuizen kan ongewenste effecten hebben voor je energievoorziening. In het bijzonder omdat de energieleveranciers elk een eigen aanpak hanteren bij een verhuis. Daarom heeft de Vlaamse Regulator voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) een infofolder gemaakt waarin alles stap voor stap wordt uitgelegd.

Foutieve inschrijving op adres

Als er een vermoeden is dat er op het adres waar je bent ingeschreven ook andere personen staan ingeschreven (bv.: de vorige bewoner), dan kan hiervoor een procedure opstarten bij de dienst bevolking. Zij zullen een onderzoek laten starten door de politie. Deze procedure kan noodzakelijk zijn om je te beschermen tegen vorderingen die lopen tegen de vorige bewoners.

Tijdelijk afwezig

Als je tijdelijk afwezig bent uit je woning, hoef je je hoofdverblijfplaats niet te wijzigen. Je moet de tijdelijke afwezigheid wel melden aan de dienst bevoking. De meest voorkomende redenen van tijdelijke afwezigheid zijn:

 • Personen die tijdelijk in een ziekenhuis of rusthuis verblijven
 • Beroepsmilitairen
 • Studenten
 • Gedetineerden
 • Diplomaten
 • Personen die omwille van studie-, zaken- of gezondheidsreizen, voor beroepsredenen of omwille van een toeristische vakantie maximum één jaar afwezig zijn.

Referentieadres

Een referentieadres is het adres van een natuurlijk persoon die is ingeschreven in het bevolkingsregister en waarop, met de toestemming van laatstgenoemde, een persoon zonder verblijfplaats is ingeschreven. Deze personen zonder vast adres kunnen een referentieadres hebben:

 • Bewoners van mobiele woning (zoals schippers, kermisreizigers)
 • Personen zonder voldoende bestaansmiddelen
 • Personen die tijdelijk afwezig zijn: 
  • Personen die omwille van beroepsredenen gedurende maximum één jaar een opdracht uitvoeren in een andere Belgische gemeente of in het buitenland.
  • Militairen in het buitenland
  • Belgische diplomatieke ambtenaren, technisch personeel van diplomatieke missies en consulaire beroepswerknemers
  • Personeel van de coöperatie met ontwikkelingslanden voor de duur van hun opdracht.

Niet-mobiel

Personen die zich niet kunnen verplaatsen, kunnen een derde machtigen om het nieuwe adres op hun eID te laten aanpassen. Hiervoor moet die derde de eID en pincode meenemen naar het loket bevolking.

Vlamingen In de Wereld

De stichting Vlamingen In de Wereld (VIW) verenigt Vlamingen in het buitenland. De stichting helpt uitgeweken Vlamingen bij tal van praktische problemen zoals sociale zekerheid, onderwijs voor de kinderen of netwerking met landgenoten ter plaatse.

Mobiele woningen

Dit zijn schepen, woonwagens, caravans of een andere gelijkaardige en verplaatsbare onderkomens. Personen die in deze woningen verblijven, worden ingeschreven op een referentieadres of in de gemeente waar ze ten minste zes maanden per jaar verblijven (campings tellen niet mee).

Voorlopige inschrijving

Als iemand zich wil inschrijven op het adres van een gebouw waar permanente bewoning niet is toegelaten, dan doet de dienst bevolking een voorlopige inschrijving.

De voorlopige inschrijving blijft voorlopig zolang de hiertoe bevoegde administratieve of gerechterlijke instantie geen enkele beslissing heeft genomen om een einde te maken aan de aldus geschapen onregelmatige toestand. 

 

Contact