Verzoekschrift aan de Raad

Iedere burger heeft het recht om verzoekschriften, door een of meer personen ondertekend, schriftelijk in te dienen bij de organen van het OCMW.

Een verzoek is een vraag om iets te doen of te laten. Uit de tekst van het verzoekschrift moet de vraag duidelijk zijn.

Voorwaarden

Een verzoekschrift moet een onderwerp hebben dat tot de bevoegdheid van het OCMW behoort.  Indien dit niet het geval is, is het verzoekschrift onontvankelijk.

Een schriftelijke vraag wordt niet als verzoekschrift beschouwd als:

  • de vraag onredelijk is of te vaag geformuleerd;
  • het een loutere mening is en geen concreet verzoek;
  • de vraag anoniem, zonder vermelding van naam en voornaam en adres, werd ingediend;
  • het taalgebruik ervan beledigend is.

De voorzitter van Raad voor Maatschappelijk Welzijn doet deze beoordeling. Hij kan de indiener om een nieuw geformuleerd verzoekschrift vragen zodat het wel geagendeerd kan worden op de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.

Procedure

Verzoekschriften moeten schriftelijk ingediend worden en ondertekend zijn, met vermelding van naam, voornaam en adres van de indiener(s).

Verzoekschriften worden aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn gericht en bezorgd aan het secretariaat van het OCMW, Gemeentehuis, Marktstraat 7 te 9990 Maldegem.

De voorzitter van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn plaatst het verzoekschrift op de agenda van de eerstvolgende Raad voor Maatschappelijk Welzijn indien het verzoekschrift minstens veertien dagen vóór de vergadering werd ontvangen. Wordt het verzoekschrift later ingediend, dan komt het op de agenda van de vergadering die volgt na de eerste vergadering.

De raad voor maatschappelijk welzijn kan de bij hem ingediende verzoekschriften naar het Vast Bureau, het Bijzonder Comité of de voorzitter doorsturen met het verzoek om over de inhoud ervan uitleg te verstrekken.

De verzoeker of, indien het verzoekschrift door meer personen ondertekend is, de eerste ondertekenaar van het verzoekschrift, kan worden gehoord door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. In dat geval heeft de verzoeker of de eerste ondertekenaar van een verzoekschrift het recht zich te laten bijstaan door een persoon naar keuze.

De OCMW-raad of het orgaan dat bevoegd werd gesteld voor de in het verzoekschrift behandelde materie, verstrekt binnen drie maanden na de indiening van het verzoekschrift een gemotiveerd antwoord aan de verzoeker. Indien het verzoekschrift door meer personen ondertekend is, wordt het antwoord verstrekt aan de eerste ondertekenaar van het verzoekschrift. Dit antwoord wordt ook overgemaakt aan de OCMW-voorzitter, die dit ter kennis brengt van de OCMW-raad.

Het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn bepaalt de nadere voorwaarden waaronder dat recht wordt uitgeoefend en de wijze waarop de verzoekschriften worden behandeld.

Contact