Wat als je niet beschikbaar bent op de dag van de stemming?

Stemmen in België is nog steeds verplicht. Indien je onmogelijk kan komen stemmen op de dag van de verkiezingen, heb je 2 opties:

1. Stemmen bij volmacht

Het volmachtformulier kan worden afgehaald van de website van de verkiezingen. De volmacht wordt opgesteld op een formulier ACD/11 of ACF/9bis dat ook gratis verkrijgbaar is bij dienst bevolking.

De volgende kiezers zijn gerechtigd om een volmacht te geven:

  1. de kiezers die wegens ziekte of gebrekkigheid niet in staat zijn om zich naar het stembureau te begeven of er naartoe gevoerd te worden. Deze onbekwaamheid blijkt uit een medisch attest.
  2. de kiezer die om beroeps- of dienstredenen, ofwel in het buitenland is opgehouden, alsook de kiezers, leden van zijn gezin of zijn gevolg, die met hem daar verblijven; ofwel in het binnenland bevindt, maar die in de onmogelijkheid verkeert zich in het stembureau aan te bieden. Dit blijkt uit een attest van de werkgever.
  3. de kiezer die het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger uitoefent en de leden van zijn gezin die met hem samenwonen. De uitoefening van het beroep blijkt uit een attest, afgeleverd door de burgemeester van de gemeente waar de betrokkene in het bevolkingsregister is ingeschreven.
  4. de kiezer die de dag van de stemming ten gevolge van een rechterlijke maatregel in een toestand van vrijheidsbeneming verkeert. Dit blijkt uit een attest van de directie van de instelling waar de betrokkene verblijft.
  5. de kiezer die omwille van zijn geloofsovertuiging in de onmogelijkheid verkeert zich in het stembureau aan te melden. Dit blijkt uit een attest van de religieuze overheid.
  6. de studenten die om studieredenen in de onmogelijkheid verkeren om zich naar het stembureau te begeven. Dit blijkt uit een attest van de onderwijsinstelling.
  7. de kiezer die op de dag van de stemming tijdelijk verblijft in het buitenland wegens vakantie (of een andere niet beroepsreden), en zich bijgevolg in de onmogelijkheid bevindt zich in het stembureau te melden, voor zover de onmogelijkheid door de burgemeester van zijn woonplaats vastgesteld is, na overlegging van de nodige bewijsstukken, of, in het geval dat de kiezer zich in de onmogelijkheid bevindt een dergelijk bewijsstuk voor te leggen, op grond van een verklaring op erewoord. Dit blijkt uit een attest dat door de burgemeester of gemachtigde moet worden afgegeven. De aanvraag moet worden ingediend bij de burgemeester van de woonplaats ten laatste op de zaterdag vóór de stemming.

Op de dag van de stemming dient de volmachtkrijger in het bezit te zijn van:

  • het ingevuld en ondertekend volmachtformulier met het bijhorende attest of bewijsstuk
  • de oproepingsbrief van de volmachtgever
  • de eigen oproepingsbrief en eigen identiteitskaart

Opgelet! De volmachtkrijger moet bij volmacht stemmen in het stembureau van de volmachtgever. Iedere kiesgerechtigde mag ook maar 1 keer met volmacht stemmen voor een andere kiezer. Per volmacht moet er dus steeds een andere volmachtkrijger gezocht worden.

Ter info: als volmachtgever wordt je op de kiezerslijst aangeduid als aanwezige kiezer. Hiermee is dus je stemplicht vervuld.

2. Afwezigheid zonder volmacht, met bewijsstuk

Je kan je onthoudingsredenen door middel van een stavend bewijsstuk samen met de oproepingsbrief overmaken aan de vrederechter van Eeklo. Die zal oordelen of de redenen al dan niet verantwoord zijn.

Vóór de verkiezingsdag, kan je deze onthoudingsredenen samen met de oproepingsbrief binnen brengen bij het onthaal van het gemeentehuis of bij de dienst bevolking.

Ter info: je wordt als afwezige kiezer geregistreerd. Hou hierbij rekening dat de vrederechter bij twijfel verantwoording voor de afwezigheid kan vragen aangezien de stemplicht niet vervuld is.

Indien je twijfelt over de rechtsgeldigheid van de afwezigheid, neem je best contact op met de dienst bevolking.

Voor meer informatie, zie onderstaande link van de verkiezingen.

Contact