Woonuitbreidingsgebieden

De gemeente Maldegem kent een aantal grote en minder grote woonuitbreidingsgebieden op haar grondgebied.

Wat zijn woonuitbreidingsgebieden?

Woonuitbreidingsgebieden kunnen gezien worden als reservegebieden voor wonen: wanneer de ruimte in het eigenlijke woongebied volledig benut is en er toch nog nood is aan extra bouwmogelijkheden, zouden deze gebieden de eerste keuze zijn om nieuwe ontwikkelingen in te realiseren.

Bepalen van woonuitbreidingsgebieden

De selectie van de woonuitbreidingsgebied dateert  uit de jaren ’70 en is sindsdien niet meer gewijzigd. De context is echter sindsdien sterk gewijzigd en thema’s zoals duurzaamheid, kwalitatieve verdichting, terug naar de kern, open ruimte gebied, overstromingsvrij bouwen,… zijn de dag vandaag organisch vergroeid met het concept van goede ruimtelijke ordening. Er bestaan de dag van vandaag instrumenten om woonuitbreidingsgebied te gaan aansnijden als particulier (groepswoningbouw en globale verkaveling) en de druk om aan deze vraag toe te geven neemt stelselmatig toe. Het gemeentebestuur wenst particuliere initiatieven niet tegen te houden, maar is van oordeel dat sommige gebieden zich niet meer lenen als toekomstig woongebied.De gemeente wenst dan ook die gebieden die niet meer voor ontwikkeling zouden mogen in aanmerking komen, te gaan herbestemmen naar een meer landschappelijke bestemming waar bebouwing niet meer mogelijk is.

Voorafgaande studie

De Dienst Ruimtelijke Ordening heeft een studie gemaakt van alle woonuitbreidingsgebieden op Maldegems grondgebied. Het gaat hierbij om volgende gebieden:

 1. Middelburg
 2. Reesinghe
 3. Kapelaanstraat
 4. Gentse Steenweg
 5. Oude Molenweg
 6. Speyestraat
 7. Bremstraat
 8. Adegem-Dorp
 9. Walland
 10. Moerwege
 11. Aalterbaan
 12. Hogebranddreef

                       

Een aantal van deze gebieden zijn in het verleden reeds deels herbestemd naar andere zoneringen (WZC Warmhof, VL Matrassen, voetbalterreinen Adegem, centrum Middelburg,…)

Deze gebieden zijn onderzocht op volgende (ruimtelijke) aspecten:

 1. Bestemming op de biologische waarderingskaart;
 2. Onroerend erfgoedwaarde (landschap, monumenten, bouwkundig erfgoed,…);
 3. Het al dan niet overstromingsgevoelig karakter van het gebied;
 4. De mogelijkheid tot ontsluiting van het gebied naar omliggende wegenis;
 5. Afstand tot woonkern, impact op openruimte gebied, reeds aanwezige bebouwing,….

Herbestemming twee gebieden

Op basis van bovenvermelde studie heeft het college van burgemeester en schepenen twee gebieden weerhouden waarvan het van oordeel is dat deze naar de toekomst toe beter gevrijwaard worden van (verdere) bebouwing. Het betreft volgende gebieden:

 1. WUG Reesinghe: het WUG situeert zich in de oksel van de Brugse Steenweg  en de Koning Albertlaan; aan de oostzijde sluit het gebied aan bij het park van het beschermde kasteeldomein van Reesinghe. Het woonlint langsheen de Koning Albertlaan en de Brugse Steenweg worden niet mee opgenomen.
 2. WUG Adegem-Dorp: dit WUG ligt ingesloten tussen de woonzone langsheen N9 (noorden), Adegem-Dorp (oosten), Kallestraat en zijstraten (zuiden) en het bedrijventerrein Krommewege. Het gebied wordt in twee delen verdeeld door De Beke (waterloop 2de categorie). De opdracht beperkt zich tot het gedeelte ten zuiden van De Beke; dit past binnen de goedgekeurde visie van het masterplan Adegem.

Opmaak RUP

Het gemeentebestuur zal voor de herbestemming van deze gebieden een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) opmaken (in samenwerking met intercommunale Veneco).

De procedure voor de opmaak van een RUP is sinds mei van dit jaar gewijzigd. De nieuwe procedure voorziet in een beter afstemming tussen ruimtelijk plan en eventuele milieueffecten en in meer participatie vanuit de bevolking

Draag bij tot een kwalitatief eindresultaat

De nieuwe procedure voorziet in een grotere betrokkenheid van de burgers. Waar de burger in de oude procedure pas tijdens het openbaar onderzoek bemerkingen kon geven op een reeds uitgewerkt plan, voorziet de nieuwe procedure in een consultatieronde waarbij iedereen de mogelijkheid heeft om nuttige informatie of eigen insteken aan te reiken voor de opmaak van het plan.

Consultatieronde

Tijdens deze consultatieronde (60 dagen) kan men de startnota en procesnota inkijken:

 1. De startnota (zie onderaan deze pagina bij Documenten) geeft het eigenlijke doel van dit RUP aan en de afbakening van het projectgebied. Deze nota zal met de insteken van de publieke consultatieronde en een aantal in te winnen adviezen, verwerkt worden tot de volgende fase: de scopingsnota.
 2. De procesnota (zie onderaan deze pagina bij Documenten) kan gezien worden als een soort logboek van de concrete stappen die tijdens de procedure gezet worden; deze nota wordt dan ook gedurende de procedure, voortdurend aangevuld.

Tijdens de consultatieronde is tevens een participatiemoment voorzien waarbij geïnteresseerden niet enkel de doelstelling van het plan en de procedure toegelicht krijgen, maar ook uitgenodigd zullen worden om in kleinere groepen in gesprek te gaan over de betrokken gebieden. Het gemeentebestuur is ervan overtuigd dat er heel wat nuttige informatie en creatieve insteken en alternatieven van u als burger kan bekomen worden en wil deze kennis kunnen benutten.

De publieke consultatieronde liep van 1 juni tot en met 31 juli 2018. Het participatiemoment ging door op woensdag 13 juni 2018 (zie verslag onderaan bij Documenten)

Scopingnota

In de scopingnota (zie onderaan bij Documenten) worden de adviezen en inspraakreacties na het 1ste particpatiemoment verwerkt.

De scopingnota omvat dezelfde onderdelen als de startnota:

 • een beschrijving van het plan,
 • de situering van het plangebied,
 • de analyse van de bestaande toestand,
 • de juridische context,
 • het beleidskader,
 • de toekomstvisie voor de deelplannen Reesinghe en Adegem-dorp,
 • mogelijke alternatieven en
 • de beschrijving en inschatting van de mogelijke milieueffecten van het voorgenomen plan.

De scopingnota is de neerslag van het 'voortschrijdend inzicht tussen de fase van de startnota en voorlopige vaststelling van het ontwerp-RUP en geeft weer op welke wijze de inspraakreacties en adviezen verwerkt zijn.

De volgende stap in de opmaak van het RUP is de opmaak van het voorontwerp-RUP met een nieuwe adviesronde.

Contact