Aanleggen van een oprit op het openbaar domein

Indien er een oprit of toegang dient aangelegd te worden naar het openbaar domein, dan dient u een machtiging aan te vragen aan het Gemeentebestuur voor het deel tussen privaat domein en de openbare weg. De oprit/toegang is beperkt tot de strikt noodzakelijke toegang tot het openbaar domein, niet strikt noodzakelijke toegangen (bijvoorbeeld parkeerplaatsen in de voortuinstrook) tot het privaat domein zijn immers vergunningsplichtig waarbij een omgevingsvergunning voor dient aangevraagd te worden. Een paadje naar de voordeur is vrijgesteld van omgevingsvergunning, maar ook hiervoor dien je een machtiging aan te vragen voor het deel op openbaar domein.

Moet ik een machtiging aanvragen?

Wie recent een omgevingsaanvraag heeft ingediend en hiervoor een omgevingsvergunning heeft verkregen, vindt bij de documenten van de vergunning ook het document terug voor het aanleggen van een oprit op het openbaar domein. U hoeft in dat geval geen nieuwe aanvraag tot machtiging in te dienen. In alle andere gevallen, zowel voor de aanleg van nieuwe opritten, het heraanleggen van een oprit, het verplaatsen van een oprit, aanleggen toegangspad naar voordeur, ... is wel een nieuwe machtigingsaanvraag nodig.

Veelgestelde vragen

In welke materialen moet de oprit aangelegd worden?

Op het openbaar domein worden voor opritten enkel betonstraatstenen toegelaten, de afmetingen van de betonstraatsteen en de opbouw van de fundering zijn afhankelijk van het gebied waar de oprit zich in bevindt (bv. in bepaalde voetpadstraten is een grotere betonstraatsteen aanwezig en in andere zones dient gewerkt te worden met waterdoorlatende fundering), in de machtigingsaanvraag worden de precieze materiaalvereisten vermeld. Het is niet toegestaan andere materialen te gebruiken dan deze vermeld in de machtiging.

Komt de Gemeente tussen in de aanleg van de oprit op openbaar domein?

De aanleg van de oprit op openbaar domein gebeurt op kosten en door toedoen van de aanvrager en dat in overeenstemming met de bepalingen uit de machtiging/vergunning. Indien er voor de aanleg een trottoirband/borduur verlaagd moet worden dient dit te gebeuren door de Dienst Openbaar Domein en dit volgens het meest recente retributiereglement.

Kan ik een tweede oprit/toegang aanleggen?

Voor het aanleggen van een tweede oprit is een omgevingsvergunning vereist gezien dit geen strikt noodzakelijke toegang betreft, in de aanvraag dient de nieuwe toegang gemotiveerd te worden en dien je zoveel als mogelijk rekening te houden om die te ontsluiten via de primaire toegang. Neem hiervoor contact op met de dienst Ruimtelijke Ordening voor verdere informatie.

Kan ik mijn oprit verbreden?

Indien je een oprit wenst te verbreden voor bijvoorbeeld de toegang naar een carport naast een bestaande vergunde garage, dan dient er eveneens een omgevingsaanvraag en machtigingsaanvraag ingediend te worden. Hierbij dient aangetoond te worden dat de tweede toegang/verbreding noodzakelijk is en dat deze vanuit de bestaande toegang niet te bereiken is. Indien je het perceel betreedt voor bedrijfsvoering met vrachtwagens en een bredere oprit noodzakelijk is, dient eveneens een omgevingsvergunning aangevraagd te worden. Voor meer informatie kan er contact opgenomen worden met de dienst Ruimtelijke Ordening.

Hoe weet ik hoe breed mijn oprit op openbaar domein mag zijn?

Bij omgevingsvergunningen en machtigingen staat de breedte ervan vermeld in de bepalingen van het advies. Bouwdossiers ouder dan 2017 dienen steeds een machtiging aan te vragen.

Ik woon in een recente verkaveling met nieuwe wegenis en heb nog geen oprit

Bij recente verkavelingen wordt er in een tweede fase voorzien in het aanleggen van de opritten volgens het goedgekeurd verkavelingsplan. Het kan dus gebeuren dat er bij het betrekken van de nieuwe woning er nog geen toegang is aangelegd naar de woning, in afwachting van die aanleg is het toegestaan tijdelijke steenslag aan te brengen om het privaat perceel te betreden en dit voor de breedte van de vergunde oprit; elk ander materiaal is niet toegestaan en zal bij de tweede fase terug opgebroken worden. Wil je afwijken van het vergund verkavelingsplan en/of vergund inplantingsplan, informeer steeds bij de dienst Ruimtelijke Ordening in hoeverre er een verkavelingswijziging en/of omgevingsvergunning en machtiging noodzakelijk is.

Mag ik een toegangspad aanleggen naar de voordeur?

Het toegangspad naar de voordeur is vrijgesteld van vergunning, doch is het zo dat voor het deel op openbaar domein wel de toelating nodig is van de Gemeente. Voor dit deel dien je dus een aanvraag tot machtiging in te dienen bij het Gemeentebestuur.

Hoe vraag ik een machtiging aan?

Via schriftelijke aanvraag aan het College van Burgemeester en Schepenen of per e-mail (zie onder), in deze aanvraag wordt een inplantingsplan bijgevoegd van de woning waar de oprit/toegang aangeduid wordt, die aangevraagd wordt voor machtiging, samen met de exacte locatie (adres en eventuele kadastrale gegevens). Na het indienen van de aanvraag wordt het dossier onderzocht en worden de bepalingen vastgelegd en voorgelegd in het college die vervolgens de machtiging al dan niet verleent.

Contact