Aanvraag erkenning als (specifieke) Maldegemse vereniging

  • 1 Gegevens
  • 2 Bevestiging

Algemeen

Zetel/secretariaat
Statuut *

Contactpersoon

De privacywetgeving laat het gemeentebestuur niet toe zonder toestemming persoonlijke gegevens te verspreiden. Geef daarom hieronder je voorkeur. *

Voorwaarden erkenning

Om voor erkenning in aanmerking te komen dient de vereniging aan te tonen dat ze voor wat haar samenstelling en activiteiten betreft, voldoende ingebed is in de gemeente Maldegem en voldoet aan volgende voorwaarden.

De zetel/ het secretariaat bevindt zich op het grondgebied van Maldegem. *
De vereniging heeft een autonoom bestuur van minimum 3 personen. *
De vereniging beschikt over minstens 10 leden. *
Minstens de helft van de leden zijn inwoner van Maldegem. *
Het merendeel van de activiteiten vindt plaats in Maldegem. *
De vereniging kan minstens zes maanden actieve werking aantonen, met regelmaat en organiseert minstens 1 maal per jaar een activiteit voor een breder publiek. *
De vereniging heeft een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor haar vrijwilligers, al dan niet via een koepelorganisatie of via de gratis vrijwilligersverzekering van de Vlaamse Overheid. *
De vereniging sluit geen leden uit op basis van hun ras, geslacht, leeftijd, huidskleur, taal, gezondheid, geloof, afkomst, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geldbezit, een fysieke eigenschap of draagt geen ideologie uit die uitsluiting uit de maatschappij om deze kenmerken verdedigt. *

Erkenningssoort

De vereniging vraagt de erkenning aan als: *
Duid hieronder de hoofddoelstelling aan van je culturele vereniging *
Cultuurvereniging

Dit is een vrijetijdsvereniging met als primaire doelstelling activiteiten te organiseren op het vlak van:

  • amateuristische en actieve kunstbeoefening, podiumkunsten en cultuurcreatie (met werking rond theater, dans, beeld en beeldende kunst (van film, fotografie en video tot schilder- en beeldhouwkunst), muziek (instrumentale, vocale en lichte muziek, volksmuziek en jazz) en/ of letteren
  • sociaal-cultureel werk ( waarbij ontmoeting, niet-formeel en informeel leren, gemeenschapsvorming en maatschappelijk engagement centraal staan)
  • culturele vrijetijdsbesteding (zoals een themavereniging, hobbyclub, buurt- of kermiscomités)
  • cultureel erfgoed (met werking rond (im)materieel erfgoed gaande van familie-, heem- of volkskunde, tot archeologie, oudheidkunde en kunstgeschiedenis, lokale, stads- en regionale geschiedenis, (historische) taalkunde en dialectologie, (de tradities rond) carnaval en straatfeesten, historische (reuzen)stoeten en processies, traditionele sporten en schutterij, streekgastronomie en streekproducten, kunstambachten- en volkskunsten, verzamelaars, een erfgoedinstelling (vrienden van…), erfgoedtoerisme en gidsenkringen, erfgoedparticipatie en -educatie, technisch, industrieel en wetenschappelijk erfgoed, monumenten en landschappen,…)
Jeugdvereniging

Een jeugdvereniging is een vrijetijdsvereniging die zich specifiek richt tot kinderen en jongeren en een regelmatige werking heeft die voldoet aan de definitie jeugdwerk volgens het decreet van vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid.

Sportvereniging/sportclub

Een sportvereniging of sportclub is een vrijetijdsvereniging met als primaire doelstelling het actief beoefenen van sport (= activiteiten individueel of in groepsverband met een competitief of recreatief karakter en waarbij fysieke inspanning centraal staat). Vaak gaat het om personen die eenzelfde sport beoefenen of die nauw betrokken zijn bij diezelfde sport. Er bestaan echter ook omnisportverenigingen, waarbij meerdere sporten tegelijk worden beoefend. Soms richten sportverenigingen zich ook op een bepaalde doelgroep, zoals bij een studentensportvereniging. 

Seniorenvereniging

Een seniorenvereniging is een vrijetijdsvereniging met (sociaal-culturele) activiteiten die zich toespitsen op de doelgroep van senioren. 

Niet-gespecifieerd

Dit is een vrijetijdsvereniging die niet in aanmerking genomen kan worden als een cultuur-, jeugd-, sport- of seniorenvereniging.

Documenten

Maldegemse verenigingen kunnen zich laten erkennen door het gemeentebestuur en zo van een aantal ondersteuningsvoordelen genieten. 

Via dit online formulier kan je een aanvraag indienen om erkend te worden als Maldegemse vereniging.

Het erkenningsreglement kan je hier raadplegen. 

Privacy

We hechten veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens en het recht op privacy. De gegevens zullen énkel gebruikt worden in functie van dit aanvraagformulier.