Aanvraagformulier machtiging voor een praalwagen

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

Gegevens van de aanvrager

Gegevens van de eigenaar van de praalwagen

Gegevens van de praalwagen

Adres stalplaats

Via dit webformulier kan je een machtiging voor een praalwagen (carnavalswagen) aanvragen. Enkel via deze machtiging kan je met de praalwagen op de openbare weg rijden en op een relgementaire wijze deelnemen aan het verkeer. 

Privacy

De gemeente hecht veel belang aan de bescherming van je persoonsgegevens. Wij zullen jouw gegevens enkel in het kader van deze aanvraag gebruiken. Meer informatie over ons privacybeleid kan je raadplegen via www.maldegem.be/privacy

Ter informatie

  • De bepalingen van het Koninklijk Besluit van 15 maart 1968 betreffende technische eisen en de omzendbrief MOW/2022/001 van 16 november 2022 betreffende de gemeentelijke machtiging moeten worden nageleefd.
  • Deze gemeentelijke machtiging heeft een geldigheid van maximum zes maanden en vervalt van rechtswege als er wijzigingen worden aangebracht aan het voertuig die invloed kunnen hebben op de technische voorschriften die erop van toepassing zijn.
  • De organisator van de verplaatsing of de bestuurder van de praalwagen moet ervoor zorgen dat de voorschriften van de reglementering worden nageleefd. De gemeentelijke machtiging ontslaat de organisator van de verplaatsing of de bestuurder van de praalwagen niet van de verantwoordelijkheid om de nodige voorzorgsmaatregelen inzake veiligheid te treffen. Het wordt onder meer aangeraden om het traject van de verplaatsing grondig te verkennen om na te gaan of het vervoer met de praalwagen of praalaanhangwagen mogelijk is.
  • De organisator van de verplaatsing of de bestuurder van de praalwagen brengt de gemeente die de machtiging heeft uitgereikt, minstens tien werkdagen voorafgaandelijk aan het gebruik van de praalwagen of praalaanhangwagen op de hoogte van de voorgenomen verplaatsing.
  • Voor het uitzonderlijk vervoer met de praalwagens of praalaanhangwagens over trajecten waarvan de eindbestemming zich buiten een straal van 25 kilometer van de gemeente die de machtiging heeft uitgereikt ligt, voegt de organisator van de verplaatsing of de bestuurder van de praalwagen het traject dat zal worden gevolgd om de proefrit uit te voeren of de bestemming te bereiken en terug te keren, toe aan de aanmelding bij de gemeente. Die aanmelding moet gebeuren uiterlijk tien werkdagen voorafgaandelijk aan het gebruik van de praalwagen of praalaanhangwagen.