Bedrijfsafval

Selectieve inzameling van bedrijfsafval

Als bedrijf ben je verplicht om het afval te sorteren. De Openbare Vlaamse AfvalstoffenMaatschappij (OVAM) geeft je hierbij alle nodige informatie.

Bedrijven dienen minimum 22 afvalstromen selectief in te zamelen (VLAREMA). Denk hierbij aan typische afvalproducten zoals PMD, papier & karton, glas… maar ook textielafval, houtafval, etc. Wat niet hoort bij de selectieve stromen, wordt beschouwd als bedrijfsrestafval. Sorteren aan de bron leidt tot een betere en meer hoogwaardige recyclage. Op die manier kunnen we waardevolle grondstoffen in de keten houden en zijn we een stapje dichter bij een circulaire economie. Je vindt meer informatie terug in de folder onderaan de pagina.

Volgens het nieuwe Lokaal Materialenplan 2023-2030 (Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval) is het de doelstelling om het bedrijfsrestafval te doen dalen met 30% tegen 2030 ten opzichte van de periode 2018-2020.

 

Sommige bedrijven zijn bijkomend sinds 1 januari 2021 verplicht nog twee andere stromen selectief aan te bieden via aparte inzamelrecipiënten:

  • keukenafval en etensresten
  • levensmiddelenafval (verpakte voedingswaren)

Dat is het geval voor super- en hypermarkten met een netto verkoopsoppervlakte van 400 m². Maar ook voor elke organisatie die minstens één keer per week warme maaltijden serveert of bereidt en onder één van de omschreven sectoren valt. Het gaat onder meer om heel wat scholen, ziekenhuizen, horecazaken en woonzorgcentra, en bedrijven met meer dan 100 werknemers.

Opgelet, vanaf 1 januari 2024 geldt deze verplichting voor alle bedrijven, en dienen er dus 24 afvalstromen selectief ingezameld te worden! Deze sorteerplicht geldt dus ook voor afval afkomstig van kinderopvang, scholen, sportzalen, verenigingen…

Criteria en meer info

Als bedrijf moet je beroep doen op een private inzamelaar van afval. Via de website van OVAM vind je alle geregistreerde inzamelaars voor alle afvalstoffen.

Bedrijven, verenigingen, scholen, sportzalen, etc. met kleine hoeveelheden restafval, PMD en papier & karton

Enkel wanneer het bedrijfsafval zeer beperkt is, nl. bedrijfsafvalstoffen van vergelijkbare aard, samenstelling en hoeveelheid als huishoudelijke afvalstoffen, die ontstaan ten gevolge van activiteiten die van dezelfde aard zijn als activiteiten van de normale werking van een particuliere huishouding, kan dit meegegeven worden met de huishoudelijke inzamelrondes. De voorwaarden voor de huisvuilophaling hierbij zijn:

  • restafval: maximum drie zakken van 60 liter per 2 weken
  • PMD: maximum drie zakken van 60 liter per 2 weken
  • papier en karton: maximum 1 m³ per week

Voor het verkrijgen van huisvuilzakken en PMD-zakken van max. 60 liter per stuk, kan men terecht in verschillende verkooppunten.

Meer info

Opgelet, gezien de verplichte selectieve inzameling van keukenafval/etensresten en levensmiddelenafval (verpakte voedingswaren) vanaf 1 januari 2024 door alle bedrijven, betekent dit ook dat bedrijven, verenigingen, kinderopvang, scholen, sportzalen, etc.  die willen gebruik maken van de lokale huishoudelijke gf(t)- inzameling, in tegenstelling tot huishoudens, geen uitstel kunnen krijgen tot 2026!

Dit betekent dat je vanaf 1 januari 2024 als bedrijf, vereniging, kinderopvang, school, sportzaal, … zelf een oplossing zal moeten zoeken en tijdig afspraken moet maken met een door OVAM erkende private inzamelaar om keukenafval/etensresten en levensmiddelenafval (verpakte voedingswaren) apart te houden van het restafval en om dus apart in te zamelen.  

Gebruik van transparante zakken voor bedrijfsrestafval

Verplicht sinds 1 januari 2023

Voor de ophaling van bedrijfsrestafval moet je als bedrijf een contract af te sluiten met een privaatrechtelijke ophaler. Wie bedrijfsrestafval aanbiedt in een container, moet hiervoor sinds 1 januari 2023 transparante zakken gebruiken.

Zo kan de inzamelaar snel en makkelijk een visuele controle uitvoeren op sorteerfouten. Indien er een sorteerfout wordt vastgesteld, zal de inzamelaar een non-conformiteit melden aan de klant en registreren in een register. Deze verplichting geldt alleen voor het bedrijfsrestafval, niet voor de selectief ingezamelde afvalstromen.

De OVAM heeft extra personeel aangeworven om controles uit te voeren zowel bij de bedrijven, maar ook bij de gemeenten en afvalintercommunales die het afval ophalen. Er wordt zowel gecontroleerd of het afval voldoende gesorteerd wordt, maar ook of bedrijfsafval niet als huishoudelijk afval wordt opgehaald.

Premies voor afvalsortering bij bedrijven

Bedrijven die bepaalde afvalstromen selectief opslaan en laten ophalen in functie van een optimale recyclage, kunnen hiervoor een financiële ondersteuning verkrijgen via specifiek opgerichte beheersorganismen:

  • Valipac: voor bedrijfsmatig verpakkingsafval (karton, plasticfolie, pallets, …). Je kan momenteel tot vier interessante premies ontvangen: startpremie, zakpremie, recyclagepremie en containerpremie.
  • Fost Plus: bedrijven en organisaties die willen starten met het sorteren van PMD kunnen bij Fost Plus een eenmalige welkomstpremie van 75 EUR aanvragen.
  • Valorub: professionele gebruikers (garagisten, bedrijven,...) die beperkte hoeveelheden afvalolie (jaarlijks maximaal 10.000 liter) laten ophalen via een erkende inzamelaar kunnen een premie verkrijgen. De voorwaarden voor de vergoeding voor afvalolie vind je terug op de website.
  • Valumat: vergoedt eindverkopers/ gehomoleerde inzamelaars die oude matrassen inzamelen. Daarnaast steunt Valumat projecten die zijn doelstellingen helpen te bereiken inzake preventie, ecodesign en het hoogwaardig sluiten van de kringloop.

Meer info

Cirkeltips: online tool voor duurzaam afval- en materiaalbeheer bij bedrijven

Cirkeltips is een online tool die bedrijven helpt om een duurzamer materiaalbeheer te ontwikkelen. Op basis van reeds gekende gegevens kunnen bedrijven er hun afvalproductie vergelijken met andere gelijkaardige bedrijven, krijgen ze tips om hun materiaalbeheer te verduurzamen en kunnen ze in discussie gaan over deze onderwerpen.

De OVAM wil met deze website de kennis over duurzaam afval- en materiaalbeheer bij bedrijven verhogen. Deze website is een initiatief van de OVAM in samenwerking met tientallen partners.

Never Alone!

  Nu we in Vlaanderen ons huishoudelijk afval al zeer goed sorteren, wil de OVAM hetzelfde resultaat bereiken met het sorteren van het bedrijfsafval. De OVAM lanceert daarom de ‘Never Alone!’ sensibiliseringscampagne om bedrijven aan te moedigen om sorteereilanden neer te zetten in plaats van alleenstaande restafvalbakken. Op die manier maak je het werknemers immers veel gemakkelijker om afval te sorteren. Deze campagne past in het kader van een grotere reeks maatregelen rond bedrijfsafval, zoals de toename van de verplicht te sorteren bedrijfsafvalstromen, de visuele controle op het restafval, etc. Alle stromen die immers uit het restafval kunnen gerecupereerd worden, kunnen gerecycleerd worden en krijgen als grondstof een tweede leven.
     

Toolkit

Tips om je collega's te motiveren om te sorteren

Contact