Belasting op leegstand

Gemeente Maldegem houdt een leegstandsregister bij van woningen en gebouwen en heft jaarlijks een belasting. Heel wat woningen en gebouwen zijn in slechte staat, omdat ze lang leeg staan. Via de belasting wil de gemeente eigenaars aanzetten tot actie.

Heb je vragen over belastingen en retributies? Maak een afspraak bij de financiële dienst. 

Maak hier een afspraak

Wanneer wordt een woning of gebouw als leegstaand aanzien?

Een woning is leegstaand als ze gedurende 12 opeenvolgende maanden niet bewoond wordt.

Een gebouw is leegstaand als meer dan de helft van de totale vloeroppervlakte gedurende 12 opeenvolgende maanden niet in gebruik is overeenkomstig de functie. De functie van een gebouw blijkt uit de stedenbouwkundige vergunningen, milieuvergunningen,…

Let op: een gebouw gelegen op een perceel dat minstens 500m² groot is, wordt beschouwd als een leegstaand bedrijfsgebouw.

Opname op het leegstandsregister

De leegstaande gebouwen en woningen worden opgenomen in het leegstandsregister.

Er wordt een administratieve akte opgemaakt waarin de vaststelling van de leegstand wordt gedaan en de beslissing tot opname in het leegstandsregister. Deze administratieve akte wordt aangetekend opgestuurd naar de eigenaar(s).  De datum van de administratieve akte geldt als datum van de vaststelling van de leegstand.

Binnen de termijn van 30 dagen kan de eigenaar in beroep gaan tegen de opname in het leegstandsregister. De nodige bewijsstukken dienen voorgelegd te worden door de eigenaar(s).  Binnen een termijn van 90 dagen doet het college van burgemeester en schepenen uitspraak over de ontvankelijkheid en over uw beroep. De beslissing van het college zal met een aangetekende brief opgestuurd worden.

Schrapping uit het register

Een woning wordt uit het leegstandsregister geschrapt na 6 maanden ononderbroken bewoning. Dit blijkt uit een inschrijving in het bevolkingsregister.

Een gebouw wordt uit het leegstandsregister geschrapt, eens een zakelijk gerechtigde bewijst dat meer dan de helft van de totale vloeroppervlakte overeenkomstig de functie aangewend wordt gedurende een termijn van ten minste zes opeenvolgende maanden.

Indien het pand volledig gesloopt wordt, wordt het ook geschrapt uit het leegstandsregister. 

De eigenaar moet zelf een schrapping aanvragen.

Belasting

Nadat een pand gedurende 12 opeenvolgende maanden opgenomen is in het leegstandsregister, zal er een belasting moeten betaald worden. Het belastingreglement bepaalt wanneer een pand belast wordt en hoeveel de belasting bedraagt. 

Voor woningen en gebouwen bedraagt de belasting het eerste jaar 1.500 euro, dit bedrag neemt jaarlijks toe.

De belasting dient betaald te worden door de zakelijk gerechtigde (eigenaar) van het pand op de verjaringsdatum van de opname op het leegstandsregister.

Bezwaar

Indien de belastingplichtige niet akkoord is met de belasting, kan hij (na ontvangst van het aanslagbiljet) een bezwaar indienen.

De indiening moet gebeuren binnen een termijn van 3 maanden te rekenen vanaf de derde werkdag die volgt op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag.

Vrijstelling van belasting

In een aantal situaties kan de zakelijk gerechtigde vrijgesteld worden van leegstandsbelasting. Tijdens de periode van de vrijstelling blijft het pand opgenomen in het leegstandsregister, maar zal je geen belasting moeten betalen.

Alle vrijstellingen zijn opgenomen in artikel 4 in het belastingreglement. De belangrijkste zijn: 

  • Vrijstelling op basis van een geldige omgevingsvergunning
  • Vrijstelling op basis van nieuw zakelijk gerechtigde
  • Vrijstelling op basis van een renovatienota
  • Vrijstelling op basis van verblijf in een rust-of verzorgingsverblijf

 

Contact