Briefwisseling voor college of diensten

Correspondentie gericht aan het college van burgemeester en schepenen en/of gemeentelijke diensten kan je afgeven aan het Onthaal van het Gemeentehuis.

Als je dit wenst kan je een ontvangstbewijs krijgen. Je krijgt dan een kopie mee van je briefwisseling met daarop de datumstempel van het gemeeentebestuur.

Contact