IMG_36811

De omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten

Wat

Wie een kleinhandelsbedrijf of een handelsgeheel met een netto handelsoppervlakte van meer dan 400m² wil openen, heeft een omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten (kleinhandelsvergunning) nodig. Dit geldt zowel voor nieuwe als voor bestaande vergunde gebouwen en zowel voor een kleinhandelsbedrijf als voor een handelsgeheel.

De vergunning vraagt u aan bij de gemeente waar uw kleinhandelsbedrijf is/wordt gevestigd.

Er gelden vrijstellingen voor tijdelijke uitbatingen (90 of 180 dagen (met blokken van 30 dagen)). 

Uitbreidingen van de netto handelsoppervlakte of wijzigingen van het aanbod (categorieën) kunnen in bepaalde gevallen vergunningsplicht zijn.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen 4 categorieën van kleinhandelsactiviteiten:

 • Categorie A: verkoop van voeding
 • Categorie B: verkoop van goederen voor persoonsuitrusting
 • Categorie C: verkoop van planten, bloemen en goederen voor land- en tuinbouw
 • Categorie D: verkoop van andere producten

Voorwaarden

Deze vergunningsplicht is van toepassing op een kleinhandelsbedrijf of handelsgeheel met een netto handelsoppervlakte van meer dan 400m² die toegankelijk is voor het publiek.

De vergunningsplicht geldt ook bij volgende wijzigingen van de handelsoppervlakte of de kleinhandelscategorie:

 • samenvoegen van kleinhandelsbedrijven of kleinhandelsgehelen, waarbij de netto handelsoppervlakte na samenvoeging > 400 m² bedraagt,
 • uitbreiden van kleinhandelsbedrijven of kleinhandelsgehelen met meer dan 300m² netto handelsoppervlakte of meer dan 20% van de reeds vergunde netto handelsoppervlakte,
 • wijzigen van de categorieën van kleinhandelsactiviteiten met 10% of meer van de totale vergunde netto handelsoppervlakte of met meer dan 300 m² netto handelsoppervlakte.

Er is geen kleinhandelsvergunning nodig indien de handelszaak voor minder dan 90 dagen per jaar (indien niet in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften) of voor minder dan 180 dagen per jaar (indien wel in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften) in gebruik wordt genomen. Het gebouw moet de andere dagen van het jaar beschikbaar zijn voor ingebruikname door andere functies.

Procedure

Je vraagt een vergunning aan bij de gemeente op de plaats van de vestiging aan de hand van het daartoe voorziene aanvraagformulier. Je kan de aanvraag digitaal indienen via het omgevingsloket.

Aanvragen volgens de vereenvoudigde procedure kunnen ook nog op papier ingediend worden. Er wordt een administratieve dossierkost aangerekend.

Het college van burgemeester en schepenen reikt de vergunning uit (behoudens enkele uitzonderingen):

 • Voor kleinhandelsbedrijven met een netto handelsoppervlakte tussen 400m² en 1.000m² beslist de gemeente autonoom.
 • Voor kleinhandelsbedrijven met een netto handelsoppervlakte van meer dan 1.000m² moet het college van burgemeester en schepenen het advies inwinnen van het Comité voor Kleinhandel (VLAIO) voordat het de vergunning toekent.

Er zijn twee verschillende procedures, conform het omgevingsvergunningsdecreet:

 • de vereenvoudigde procedure
  • deze is enkel van toepassing als:
   • de netto handelsoppervlakte kleiner is dan 20.000m², én
   • er enkel een kleinhandelsvergunning vereist is (geen stedenbouwkundige of milieuaspecten) of de milieu- of stedenbouwkundige aspecten vallen eveneens onder de vereenvoudigde procedure.
 • de gewone procedure
 • In alle andere gevallen wordt de gewone procedure gevolgd.

Geldigheidsduur

De omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten geldt voor onbepaalde duur en vervalt enkel als de kleinhandelsactiviteiten:

 • niet aanvangen binnen de 5 jaar na het verlenen van de vergunning of
 • meer dan 5 opeenvolgende jaren worden onderbroken.

Relevante wetgeving

Decreet van 15 juli 2016 betreffende het Integraal Handelsvestigingsbeleid (inhoud)

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning  (procedure)

Contact