IMG_36811

Drankgelegenheid (her)openen

Iedere uitbater die een drankgelegenheid wil openen of heropenen, bijvoorbeeld na renovatiewerken, moet dit aanvragen bij de dienst Lokale Economie.

Aanvraag

Je vult het aanvraagformulier in en bezorgt het samen met het moraliteitsattest uiterlijk twee maanden voor de (her)opening aan de dienst Lokale Economie.

Het aanvraagdossier gaat voor advies naar Brandweerzone Meetjesland, Milieudienst, Politie Maldegem, dienst Ruimtelijke Ordening en dienst Veiligheid. Deze diensten hebben vier weken tijd om hun advies te geven.

Binnen de acht weken na ontvangst van de aanvraag en het advies, geeft de burgemeester al dan niet een vergunning voor de verkoop van gegiste en/of sterke dranken.

Doe hier je aanvraag

Eerste overleg

De overhandiging van deze vergunning wordt gecombineerd met een eerste overleg tussen de uitbater, de burgemeester en de diensten die advies gaven. Tijdens dit overleg worden de verwachtingen van het gemeentebestuur ten opzichte van de uitbater besproken.

Klachtenprocedure

Klachten of vaststellingen over de zaak worden bezorgd aan de dienst Lokale Economie. Voor de opvolging en behandeling van deze klachten hanteert het gemeentebestuur een stapsgewijze aanpak in overleg met de uitbater.

Tweede overleg

In overleg met de burgemeester wordt beslist als er een tweede overleg nodig is met de buurtbewoners, klagers, uitbaters, de ambtenaar lokale economie, veiligheidsambtenaar en politie. Als de klachten gaan over een specifieke bevoegdheid van andere dienst, dan is die ook aanwezig op het overleg.

Tijdens dit tweede overleg maakt het gemeentebestuur concrete afspraken met de uitbater. Er wordt een document 'Overlastafspraak' opgesteld door de politie dat de uitbater ondertekent. Er wordt meteen ook een datum vastgelegd voor een evaluatievergadering.

Bij de evaluatievergadering wordt er nagegaan of er nieuwe feiten zijn vastgesteld, of de uitbater de gemaakte afspraken heeft nageleefd en of die de gevraagde aanpassigen heeft uitgevoerd.

Derde overleg

Als er nog steeds klachten zijn, al dan niet ondersteund door vaststellingen van politie en gemeentelijke diensten, of als er zich nog steeds ernstige feiten voordoen, dan beslist de veiligheidsambtenaar in overleg met de burgemeester om een derde overleg te organiseren met de uitbater en de politie.

De aanwezigen ondertekenen het verslag van dit overleg. In dit verslag staan de maatregelen opgesomd die de burgemeester kan nemen bij een volgende vaststelling.

Hoorzitting

Is er toch nog een klacht of vaststelling, dan wordt die meteen gemeld aan de veiligheidsambtenaar. Via een aangetekende brief wordt de uitbater gevraagd om aanwezig te zijn op een hoorzitting.

Tijdens de hoorzitting maakt de burgemeester de plannen voor een eventueel burgemeesterbesluit en de te nemen maatregelen bekend. Ook de verweermogelijkheden van de uitbater worden meegedeeld.

De aanwezigen ondertekenen het verslag van de hoorzitting.

Burgemeesterbesluit

Na het al dan niet ontvangen van het verweer binnen de dertig dagen, of bij een nieuwe klacht of vaststelling, zal de burgemeester beslissen om het burgemeesterbesluit op te stellen. De uitbater wordt hiervan officieel op de hoogte gebracht via een aangetekende zending.

De politie hangt het besluit op een goed zichtbare plaats op in de zaak en gaat na of de maatregelen in het besluit worden gerespecteerd.

De maatregelen in het burgemeestersbesluit zijn op maat zijn van de specifieke problematiek en worden opgeschaald naar duur en impact zolang de problemen zich stellen.

Als de maatregels zijn uitgevoerd en de situatie terug genormaliseerd is, beslist de burgemeester bij een volgende klacht of vaststelling in welke fase de klachtenprocedure terug wordt opstart.

Contact