Gemeentelijke Administratieve Sancties

Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) dienen om de buurt zo aangenaam mogelijk te maken. Het GAS-reglement bevat onder meer bepalingen rond geluidsoverlast, evenementen, vuur en rook, onderhoud van voetpaden en dieren. Met deze sancties kan een gemeente snel en efficiënt optreden tegen kleine criminaliteit en overlast.

Werkwijze

Als een politieinspecteur een overtreding van het GAS-reglement vaststelt waardoor er overlast veroorzaakt wordt, maakt hij een proces-verbaal op en stuurt dat naar de provinciaal sanctionerend ambtenaar. Voor bepaalde overtredingen moet de vaststelling ook naar het parket.

De sanctionerend ambtenaar kan beslissen om een geldboete of sanctie op te leggen. Hij brengt de overtreder hiervan op de hoogte via een aangetekende brief. De overtreder kan hiertegen beroep aantekenen bij de politierechtbank of de jeugdrechtbank (bij minderjarigen).

Minderjarig

Bij minderjarigen vanaf 16 jaar is een bemiddelingsprocedure verplicht. Als die lukt, kan er geen geldboete opgelegd worden.

Voor de bemiddeling neemt de sanctionerend ambtenaar contact op met de ouders van de minderjarige om na te gaan welke (opvoedkundige) maatregelen ze zullen nemen naar aanleiding van de overtreding. Als die maatregelen voldoende zijn, kan het dossier stopgezet worden.

Sancties

Een geldboete kan oplopen tot € 350. Voor minderjarigen vanaf 16 jaar is dat maximaal € 175. Bij een tweede gelijkaardige overtreding binnen de twee jaar na de eerste vaststelling stijgt de geldboete, steeds met een maximum van € 350.

Er bestaan ook andere sancties. Zo kan het college van burgemeester en schepenen beslissen om een toestemming of vergunning verleend door de gemeente te schorsen of in te trekken, een inrichting tijdelijk of definitief te sluiten. De burgemeester kan ook een tijdelijk plaatsverbod opleggen, zoals het verbieden van toegang tot een evenement of horecazaak.

Contact