Hulpverleningszone Meetjesland (brandweer)

Sinds 1 januari 2015 maakt de gemeente Maldegem samen met Aalter, Eeklo, Kaprijke, Knesselare, Nevele, Sint-Laureins, Waarschoot en Zomergem deel uit van de Hulpverleningszone (HVZ) Meetjesland. De nieuwe hulpverleningszone kadert binnen de nationale brandweerhervorming waarbij België wordt ingedeeld in 34 nieuwe hulpverleningszones. De vernieuwde structuur moet zorgen voor een uniforme dienstverlening en administratie binnen de zone zodat je nog sneller en beter kan rekenen op de hulpdiensten.

De wettelijke opdrachten van de brandweer zijn gratis. Voor het blussen van een brand of het bevrijden van een slachtoffer uit een voertuig zal de brandweer dus geen kosten aanrekenen.

De tarieven voor andere opdrachten (vb. verdelging van een wespennest) zijn vastgelegd in een zonaal retributiereglement en zijn daardoor in alle gemeenten van de zone hetzelfde. Het retributiereglement vind je onderaan de pagina.

Waarom hervorming?

De gasexplosie in Gellingen (juli 2004) maakte duidelijk dat de werking van hulpdiensten moest verbeterd worden om de veiligheid van de burgers en de hulpverleners te verhogen.

Drie principes vormen de basis van de huidige brandweerhervorming:

  • De burger heeft recht op de snelste adequate hulp.
  • Elke burger heeft recht op eenzelfde basisbescherming tegen een gelijkwaardige bijdrageplicht.
  • Schaalvergroting is noodzakelijk. Vele brandweerkorpsen zijn te klein en missen zo ervaring op het vlak van brandweerpreventie, crisis- en rampenbeheersing. Hulpverleningszone Meetjesland 

In 2009 legde een koninklijk besluit de grenzen van de nieuwe hulpverleningszone vast. Oost-Vlaanderen werd opgesplitst in 6 zones. Aalter, Eeklo, Kaprijke, Knesselare, Maldegem, Nevele, Sint-Laureins, Waarschoot en Zomergem vormen de hulpverleningszone Meetjesland. 

Bestuur HVZ

Vanaf 1 januari 2015 vormen de negen burgemeesters de zoneraad. De voorzitter wordt om de drie jaar gekozen en zit zowel de zoneraad (bestuurlijk orgaan) als het zonecollege (dagelijkse werking) voor. De zonecommandant heeft de leiding over alle lokale korpsen. Hij of zij zal o.a. een risicoanalyse en een zonaal dekkingsplan (aanrijtijden, …) moeten opmaken om van de negen gemeenten en zeven korpsen één hecht, efficiënt en financieel gezond korps te maken dat binnen de kortste tijd haar taken kan vervullen. 

De burgemeesters kozen er ook voor om ook het dringend ziekenvervoer (ambulances Aalter-Eeklo en Maldegem) mee op te nemen in de hulpverleningszone Meetjesland.

Daarnaast wordt de cel “risicobeheersing” stelselmatig uitgebreid. Onder het motto “voorkomen is beter dan genezen” wint brandpreventie aan belang. Door gericht en preventief advies te geven aan bedrijven en particulieren moet brandpreventie één van de kerntaken van de brandweer worden, naast het bestrijden van de branden zelf.

Achter de schermen van de korpsen

Het personeel van de huidige korpsen (6 beroeps- en 357 vrijwilliger-brandweermannen en 20 ambulanciers-vrijwilligers) wordt volledig door de zone overgenomen. De vrijwilligers blijven gestationeerd in hun lokale post, maar worden vanaf 1 januari 2015 aangestuurd door de zonecommandant. De brandweercommandant leidt als postoverste het lokaal korps.

De hoofdzetel met administratieve diensten krijgt voorlopig haar onderkomen in de brandweerkazerne van Aalter.

De nieuwe brandweerzone wordt deels door de federale en deels door de gemeenten gefinancierd. De dotaties van de gemeenten worden bepaald op basis van een vaste verdeelsleutel en worden jaarlijks vastgelegd door de zoneraad en goedgekeurd door de gemeenteraden.

En wat verandert er voor de burger?

Voor dringende hulp (brand of zwaar ongeval met slachtoffers), draai je het noodnummer 100 of 112 (gsm). De centrale dispatch-dienst van de zone beantwoordt jouw oproep en roept direct het dichtste korps op voor de onmiddellijke eerste uitruk. Afhankelijk van de ernst van de situatie worden bijkomende korpsen en/of materiaal naar de plaats van de ramp gestuurd.

Agenda en besluitenlijst zoneraad

De agenda's en besluitenlijsten van de zoneraad kan je raadplegen op de website van Hulpverleningszone Meetjesland, zie onderaan deze pagina.

 

Contact