Inname van openbaar domein bij bouw- en andere werken

Je wilt bouwmaterialen, een kraan, een container, … tijdelijk op het openbaar domein plaatsen?

Je plant verbouwingen en je wilt een stelling voor de woning plaatsen?

Straten, voetpaden, fietspaden, fietssuggestiestroken en wegbermen behoren tot de openbare wegenis. Deze staan in principe ter beschikking van iedereen voor vrije verplaatsingen. Wanneer je iets op het openbare domein plaatst dat hinderlijk of gevaarlijk is voor de andere weggebruikers en een tijdelijke inname van trottoir, fietspad, parkeerstrook of rijbaan betekent, moet je steeds vooraf de toelating krijgen van het gemeentebestuur.

De duurtijd is maximum 8 dagen

 • Minstens 5 dagen op voorhand schriftelijke toelating nodig van de dienst infrastructuur.
 • Aanvragen via het webformulier.

De duurtijd is 9 dagen of langer

 • Een schriftelijke vergunning van het schepencollege is nodig.
 • Ten minste 30 dagen vóór de aanvang van de inname aanvragen via het webformulier.
 • Versnelde aanvraag in dringende gevallen: ten minste 5 dagen vóór de aanvang van de inname aanvragen, mits een gemotiveerde, volledige aanvraag. Dat wil zeggen inclusief situatieschets, plan van inname, plaatsbeschrijving, ...

Voorwaarden

 • Bij een volledige inname van het voetpad (of als er minder dan 1,5 m vrije ruimte overblijft) ben je verplicht een noodvoetpad aan te leggen. Dit noodvoetpad ligt buiten de bouwwerfafsluiting en blijft er de hele duur van de werken liggen.
 • Indien er een verkeersveilig alternatief (dat duidelijk gesignaleerd is) aan de zwakke weggebruiker kan geboden worden, vervalt deze verplichting tot het aanleggen van een noodvoetpad. (Zie het bijhorend politiereglement voor specificaties en bijkomende voorwaarden.)

Prijs

Elk bouwobject, zoals container, betonbak, aanhangwagen, bouwmateriaal, stelling, … (met uitzondering van een mobiele kraan of torenkraan):

 • eerste 8 kalenderdagen gratis
 • van 8ste tot en met 30ste kalenderdag : 0,50 euro per m² per dag, met een minimum van 12,50 euro per aangifte
 • vanaf 31ste kalenderdag : 1,00 euro per m² per dag, met een minimum van 25,00 euro per aangifte

Mobiele kraan of torenkraan:

 • eerste 8 kalenderdagen gratis
 • vanaf 9de kalenderdag : 40,00 euro per kraan per dag

Elk deel van een vierkante meter wordt voor een volle m² aangerekend.

Gratis bij het gebruik van een stelling waar voetgangers onderdoor kunnen. Dat wil zeggen, onderaan een breedte voor de voetgangers van minimaal één meter breed, een vast platform op 2,10 meter en lager geen dwarsverbindingen. Deze vrijstelling geldt enkel voor de oppervlakte die ingenomen wordt door de stelling

Korting indien je een noodvoetpad aanlegt. De oppervlakte van het noodvoetpad wordt hierbij afgetrokken van het totaal aantal vierkante meters openbaar domein die ingenomen worden.

Meer informatie vind je in het belastingsreglement onderaan de pagina.

Contact