Inname openbaar domein bij bouw- en andere werken

Je wilt bouwmaterialen, een container, kraan,.. tijdelijk op het openbaar domein plaatsen. 

Er moet een verhuiswagen, verhuislift, voor je woning worden opgesteld. 

Je wilt werfwagens voor je bouwwerf op openbaar domein plaatsen of een tijdelijke laad- en loszone voor een bouwwerf voorbehouden.

Straten, voetpaden, fietspaden, fietssuggestiestroken en wegbermen behoren tot de openbare wegenis. Deze staan in principe ter beschikking van iedereen voor vrije verplaatsingen. Wanneer je iets op het openbaar domein plaatst dat hinderlijk of gevaarlijk is voor de andere weggebruikers en een tijdelijke inname van voetpad, fietspad, parkeerstrook of rijbaan betekent, moet je steeds vooraf de toelating krijgen van het gemeentebestuur.

Procedure

De aanvraag gebeurt uitsluitend digitaal via deze knop.

De aanvraag wordt na het indienen behandeld door de diensten, bij goedkeuring wordt een betalingslink gestuurd naar de aanvrager, na betaling ontvangt de aanvrager zijn vergunning.

Tijdens deze aanvraag kan je ook signalisatiemateriaal aanvragen.

Voorwaarden

De aanvraag moet gebeuren ten minste 8 dagen vóór de startdatum van de geplande inname, via de webtoepassing Spotbooking op de website van Maldegem, waarbij een nauwkeurige opgave wordt gedaan van de ingenomen oppervlakte aan de hand van een situatieschets, een plan van inname of een plaatsbeschrijving én de looptijd van de inname. Ook verlengingen gebeuren via de website.

Prijs

Voor de inname van voetpaden, fietspaden en een stuk van de weg bedraagt de prijs:

  • 5 euro per kalenderdag, per 5 lopende meter of deel van 5 lopende meter
  • 15 euro per begonnen kalenderdag voor een werfkraan
  • indien een aangepaste verkeersregeling dient te worden voorzien, bijvoorbeeld het afsluiten van een straat, wordt een bijkomend forfaitair bedrag van 50 euro aangerekend,.

Voor de inname van parkeerplaatsen:

  • 5 euro per kalenderdag, per parkeerplaats of deel van een parkeerplaats of 5 euro per kalenderdag per 5 lopende meter of per deel hiervan

Voor het ontlenen van signalisatiemateriaal bij de dienst infrastructuur* voor deze inname (tarieven per kalenderdag en per stuk)

  • nadarelement: 1,5 euro
  • verkeersbord: 2,5 euro
  • knipperlicht: 5,5 euro
  • schraag: 27 euro

Voor het transport van het signalisatiemateriaal indien dit door de dienst infrastructuur gebeurt: 135 euro

*Het signalisatiemateriaal kan je aanvragen tijdens je digitale aanvraag. 

Vrijstellingen

  • Werken die uitgevoerd worden door of in opdracht van openbare besturen, en daarmee gelijkgestelde instellingen, alsook de instellingen van openbaar nut.
  • Het gebruik en transport van signalisatiemateriaal is kosteloos voor gemeentediensten, voor door het gemeentebestuur erkende verenigingen en adviesraden, voor aangrenzende of verbroederingsgemeenten of voor activiteiten die Maldegem tot voordeel strekken en die door het College van Burgemeester en Schepenen als zodanig werden erkend

Contact