Gediplomeerd personeel

 

We beschikken over een team van deskundige medewerkers (1 op 14 kinderen) dat beantwoordt aan de diplomavereisten van Kind en Gezin. Het personeel biedt op alle vlakken optimale ontplooiingskansen aan de kinderen. Alle medewerkers volgen regelmatig bijscholing. Het personeel beschikt over de nodige attesten (EHBO, verklaring van de arts, uittreksel uit het strafregister model 2, brandbestrijding).
 

 

Veiligheid

 

We proberen steeds te zorgen voor veilige infrastructuur en speelterreinen, een veilige en hygiënische werking en veilige toegang (toegangscontrole). Alle controles, onderhoud, attesten en keuringen houden we bij in een veiligheidsregister. We maken veiligheidsafspraken met ouders in verband met afhaling, zieke kinderen of als een kind ziek wordt of een ongeval krijgt, medicatie e.a.
 

 

Crisishandboek

 

Het crisishandboek bevat een aantal procedures en actiekaarten om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op mogelijke gevaarsituaties zodat we gepast kunnen handelen.

 

 

Kwaliteitshandboek

 

Buitenschoolse opvang De Zandloper beschikt over een kwaliteitshandboek. Dit draaiboek beschrijft hoe de kinderopvang werkt en ligt ter inzage in de opvang.
 

 

Zelfevaluatie

 

Systematisch gaan we na of de processen en procedures lopen zoals beschreven. Zowel qua doelstellingen als verloop. De kwaliteit van de werking wordt bewaakt, beheerst en voortdurend verbeterd.
 

 

Tevredenheidsmeting

 

De tevredenheid van ouders nagaan en waarborgen is een van onze doelstellingen. Met een vragenlijst peilen we regelmatig naar de mening van de ouders. Op basis hiervan onderzoeken we hoe we onze werking nog beter kunnen uitbouwen en stellen we een plan van aanpak op. De ouders worden hierover op de hoogte gehouden.
   

 

Verzekering

 

Alle kinderen die ingeschreven zijn in de opvang zijn tijdens hun verblijf verzekerd met betrekking tot lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid. Stoffelijke schade valt niet onder de verzekering.
 

 

Opvolging

 

We observeren en de kinderen zodat we onze aanpak nog beter kunnen bijsturen. We observeren hen ook in de eetsituatie, rustsituatie, activiteiten, welbevinden, betrokkenheid en ontwikkeling. We bespreken we dit op team. Bij gedragsproblemen of ontwikkelingsstoornissen lichten we indien nodig de ouders in en bekijken we in overleg hoe we dit verder samen aanpakken.
 

 

Opmerkingen en klachten

 

De medewerkers van de opvang doen hun uiterste best om de kinderen zo goed mogelijk op te vangen. Als er toch iets niet voldoet aan je verwachtingen, dan kan je dit bespreken met de begeleid(st)ers of de verantwoordelijke. Voor de behandeling van klachten of opmerkingen gebruiken we een vaste procedure. Die procedure vind je terug in het huishoudelijk reglement.
       

Contact