Maak hier een afspraak om een leefloon aan te vragen

Een leefloon is een minimuminkomen voor mensen die over geen of onvoldoende bestaansmiddelen beschikken.

Het bedrag leefloon is afhankelijk van de gezinssituatie en wordt bepaald op basis van jouw familiale toestand.

Er bestaan drie categorieën: Samenwonende, alleenstaande of persoon met gezinslast.

Tarief leefloon vanaf 1 mei 2022

 • categorie samenwonende: € 743,78  per maand
 • categorie alleenstaande: € 1115,67 per maand
 • categorie personen met gezinslast: € 1507,77  per maand

Voorwaarden

 • Je verblijfplaats in België hebben.
 • Meerderjarig zijn, of als minderjarige hiermee gelijkgesteld zijn.
 • Wettig verblijfsstatuut hebben
 • Onvoldoende bestaansmiddelen hebben.
 • Werkbereid zijn, tenzij dit niet mogelijk is wegens gezondheidsredenen of billijkheidsredenen.
 • Alle rechten op sociale uitkeringen of onderhoudsgeld uitgeput hebben.

Meebrengen

 • Identiteitskaart
 • Rekeninguittreksels met inkomsten en uitgaven van de laatste 3 maanden

Contact