Machtiging standplaatstaxi

Wat

Om in een gemeente de taxistandplaatsen op de openbare weg of op een publiek toegankelijke privéparking (= zonder slagbomen) te mogen gebruiken, moet je een aanvraag indienen bij die gemeente.

De machtiging standplaatstaxi is persoonlijk en onoverdraagbaar. Ze geldt voor het gebruik van alle taxistandplaatsen in de gemeente.

De machtiging dient aangevraagd te worden per gemeente waar men een taxistandplaats wil gebruiken en per voertuig waarvoor men een machtiging wenst.

In Maldegem-centrum is een taxistandplaats voorzien in de Marktstraat.

Voorwaarden

Om een machtiging voor standplaatstaxi te verkrijgen, moet je beschikken over een vergunning voor individueel bezoldigd personenvervoer.  Meer info over de vergunning voor individueel bezoldigd personenvervoer vind je op de betreffende webpagina Vergunning-uitbaten-taxidienst

De machtiging wordt slechts afgegeven als de aanvrager hetzij al een vergunning voor individueel bezoldigd personenvervoer heeft, hetzij deze vergunning samen met de machtigingsaanvraag aanvraagt.

De bestuurder, die in het bezit is van een machtiging standplaatstaxi is verplicht om een tarievenkaart en een taxilicht te gebruiken, zodra hij op de standplaatsen gaat staan.

Wie over een machtiging beschikt is niet langer verplicht om in de gemeente waarvoor de machtiging geldt de perimeter van 200 meter loopafstand rondom standplaatsen te respecteren. Deze standplaatsen zijn immers bestemd voor standplaatstaxi’s met een machtiging van de betrokkene gemeente.

De gemeente Maldegem beschikt over een eigen reglement (ontwerp) om een machtiging standplaatstaxi te kunnen uitreiken.

Procedure

Je dient je aanvraag in via Centaurus2020  ( https://centaurus2020.vlaanderen.be/ ) of via het aanvraagformulier en voegt hierbij volgende documenten:

 • Kopie van de identiteitskaart
 • Vergunning voor individueel bezoldigd personenvervoer (of gelijktijdige aanvraag)
 • Uittreksel uit het strafregister conform artikel 596.1-27 voor elke zaakvoerder of bestuurder belast met het dagelijks beheer. Dit attest mag bij het indienen niet ouder zijn dan 3 maanden
 • Attest kennis Nederlands van niveau B1 voor elke zaakvoerder of bestuurder belast met het dagelijks beheer
 • Attest dat bewijst dat de exploitant in orde is met de sociale bijdragen (sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandige of RSZ)
 • Attest dat bewijst dat de exploitant in orde is met fiscale lasten (attest FOD Financiën)
 • Bewijsstukken die aantonen dat de exploitant over de voertuigen mag beschikken (bestelbon, aankoopfactuur, leaseovereenkomst, …)
 • Kopie van het verzekeringsbewijs (groene kaart), de verzekeringspolis, het keuringsbewijs, het certificaat van overeenstemming, het kentekenbewijs (inschrijvingsbewijs).

Je kan de aanvraag indienen:

 • per brief tegen ontvangstbewijs
 • per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs
 • per e-mail (duurzame drager tegen ontvangstbewijs)

gericht aan de gemeente t.a.v. het college van burgemeester en schepenen.

Je dient de machtiging standplaatstaxi op te halen ten laatste drie maanden na de toekenning ervan. Als dit niet tijdig gebeurt, vervalt de bestuurderspas.

Machtiging

De aanvraag is gratis.

De kostprijs voor de inname van de standplaats is bepaald in het gemeentelijk retributiereglement.  

De geldigheidsduur is vijf jaar. Maar de duur van de machtiging valt samen met de duur van de taxivergunning en kan de duur van de taxivergunning niet overschrijden.

Relevante wetgeving

 

Contact