IMG_36811

Omgevingsvergunning: functiewijziging van het pand

Het gebouw moet overeenkomstig haar hoofdfunctie vergund zijn.Als dit niet het geval is, dan moet er een omgevingsvergunningsaanvraag gedaan worden (vb. een handelspand wordt horeca).

Vraag een omgevingsvergunning digitaal aan www.omgevingsloketvlaanderen.be. De procedure wordt behandeld door de dienst omgeving, conform de stedenbouwkundige bepalingen. Het is het college van burgemeester en schepenen dat de omgevingsvergunning verleent/weigert.

Tijdelijke vrijstelling

Een tijdelijke gebruikswijziging van een gebouw, met een maximale duur van vier keer dertig dagen per jaar, is vrijgesteld van vergunning.

De horeca-activiteit in het pand is enkel mogelijk indien niet strijdig met de eventuele voorschriften van stedenbouwkundige verordeningen, ruimtelijke uitvoeringsplannen, plannen van aanleg en minder dan 15 jaar oude verkavelingsvoorschriften.

Blijvende vrijstelling

Indien de duur van de  tijdelijke gebruikswijziging van een gebouw langer bedraagt dan vier keer dertig dagen per jaar geldt een vrijstelling enkel als aan volgende voorwaarden is voldaan:

  • Het woongebouw is gelegen in een woongebied of in een daarmee vergelijkbaar gebied.
  • De woonfunctie blijft de hoofdfunctie van het gebouw.
  • De complementaire functie beslaat minder oppervlakte dan de woonfunctie en nooit meer dan 100 vierkante meter.
  • De complementaire functie is niet strijdig met de voorschriften van stedenbouwkundige verordeningen, ruimtelijke uitvoeringsplannen, plannen van aanleg en minder dan 15 jaar oude verkavelingsvoorschriften.

Oprichten van constructies

Algemene regel: Voor een constructie is een omgevingsvergunning nodig.

Behalve:

  • Het betreft de tijdelijke plaatsing van constructies (zoals een tribune, kramen, circustent, muziekkiosk,…), op hetzelfde goed die worden opgericht voor een maximale duur van vier periodes van dertig aaneengesloten dagen per kalenderjaar niet overschreden. Op de eerste dag van de plaatsing van de constructie begint de periode van dertig dagen te lopen, ongeacht of de constructie de volle dertig dagen geplaatst blijft. De periodes van dertig dagen kunnen aaneengesloten zijn, maar overlappen elkaar niet; Maar ook dan geldt deze vrijstelling niet indien het gaat over publiciteitsinrichtingen of voor tenten en mobilhomes op weiland in agrarisch gebied (tenzij voor begeleide groepen kampeerders).
  • De plaatsing gebeurt niet in beschermd landschap, speciale beschermingszone of in een ruimtelijk kwetsbaar gebied, met uitzondering van parkgebied.
  • De constructies brengen de verwezenlijking van de algemene bestemming van het gebied niet in het gedrang.
  • De plaatsing gaat niet gepaard met een ontbossing, een wijziging van vegetatie of kleine landschapselementen, een aanmerkelijke reliëfwijziging of een wijziging van waterlichamen.
  • De plaatsing van de constructies worden niet expliciet uitgesloten in de stedenbouwkundige voorschriften die op die locatie van toepassing zijn.

Contact