Openen drankgelegenheid gegiste/sterke dranken

 • 1 Gegevens
 • 2 Overzicht
 • 3 Bevestiging
1. U wenst een aanvraag in te dienen om in Maldegem een *

* definitie drankgelegenheid (wet van 28 dec 1983)

2. Gelieve de hierna gevraagde gegevens mee te delen van de uitbater/zaakvoerder:

3. Gelieve de hierna gevraagde gegevens mee te delen van de mede-uitbater/zaakvoerder van toepassing:

4. Gelieve de hierna gevraagde gegevens mee te delen van de gerant/medewerker(s), indien de uitbating niet door uzelf gebeurt:

5. Gelieve de hierna gevraagde gegevens mee te delen van de eigenaar van het pand waar uw uitbating is gelegen:

Ik neem er kennis van dat ik iedere wijziging inzake de uitbating/gerant, onmiddellijk dien te melden aan de Dienst Lokale Economie van de gemeente Maldegem

6. Hierna volgen vragen en richtlijnen van verschillende diensten in Maldegem die aan de respectievelijke diensten zullen worden overgemaakt:

6.1 Dienst Lokale Economie
Marktstraat 7, 9990 Maldegem
Tel: 050 72 89 47
E-mail: lokale.economie@maldegem.be

U dient een moraliteitsattest aan te vragen aan de gemeente op basis van:

 • de wet van 15 dec 2005, houdende de administratieve vereenvoudiging II, inzonderheid bepalingen inzake hoofdstukken V en VII;
 • de wetsbepalingen inzake slijterijen van gegiste dranken, samen geordend op 3 april 1953, inzonderheid de art. 1,5 tot 7;
 • het koninklijk besluit van 4 april 1953 tot regeling van de uitvoering van de wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken, inzonderheid art 4 tot7
 • overeenkomstig art 1 van de gecoördineerde wetsbepalingen inzake slijterijen en art 11§1 van de wet van 28 dec 1983 betreffende de vergunning voor het verstrekken van sterke drank, inzonderheid art 2, §2, 3, 4 en 11
6.1.1 Uitbater/zaakvoerder
6.1.2 Mede-uitbater/zaakvoerder

6.2 Brandpreventie

https://www.zonemeetjesland.be/
Postadres: Dienst Preventie HVZ Meetjesland
Molenstraat 160/C, 9900 Eeklo
Tel: 09 391 10 49
E-mail: preventie@zonemeetjesland.be

Indien bezetting gelijk of meer is dan 50 personen, dient u zich onmiddellijk te melden bij de brandweer van de gemeente Maldegem. (Gemeentelijk reglement van 27 feb 2008 houdende vaststelling van de minimumnormen inzake brandpreventie met betrekking tot publiek toegankelijke inrichtingen)

6.3 Milieudienst
Franky Vandycke
Bloemestraat 45, 9990 Maldegem
Tel: 050 72 86 13
E-mail: milieudienst@maldegem.be

Vanaf 1 januari 2013 zijn er nieuwe geluidsnormen van toepassing, volgens de categorieën van VLAREM:

 • Geen muziek 
 • Categorie 1 = tot 85 dB(A) LAeq 15 min
  • Muziek als achtergrond, overstemt het publiek niet
  • Toetsingswaarde LA max slow 92 dB(A)
  • Geen toelating College van Burgemeester en Schepenen nodig
  • Voorwaarden omgevingsgeluid (Art. 6.7.4. Vlarem) dienen nageleefd 
 • Categorie 2 = tot 95 dB(A) LAeq 15 min
  • Muziek overstemt het publiek (danscafé)
  • Toetsingswaarde LA max slow 102 dB(A)
  • Toelating College van Burgemeester en Schepenen nodig
  • Continu meten van geluid vereist 
 • Categorie 3 = tot 100 dB(A) LAeq 60 min
  • Muziekoptreden, fuiven, …
  • Toetsingswaarde 102 dB(A) LAeq 15 min
  • Toelating College van Burgemeester en Schepenen nodig
  • Continu meten EN registreren van geluid vereist o Registratie starten minimum 15 minuten voor start evenement en ononderbroken laten doorlopen tot minimaal 15 minuten na beëindigen evenement. o Overmaken van registratie aan milieudienst binnen de 7 dagen na het evenement
  • Gratis gehoorbescherming voorzien

Indien u tot categorie 1 behoort, dient u voorlopig niets verder te ondernemen → geen vergunningsplicht

Indien u tot categorie 2 behoort, dient u voor de start van de exploitatie een meldingsdossier in te dienen bij de gemeente Maldegem → meldingsplicht (vergunning VLAREM klasse 3)
>akoestisch dossier in samenspraak uit te voeren door de milieudienst
> aktename binnen de zestig dagen

Uitzondering:
- max 12x/jaar
- max 2d/maand
- max 24d/jaar
→ aanvraag + goedkeuring college via UiT-loket aanvraag evenementen

Indien u tot categorie 3 behoort, dient u een milieuvergunning te bekomen voor de start van de exploitatie via:
→ vergunningsplicht (vergunning VLAREM klasse 2)
→ akoestisch onderzoek zelf uitvoeren in samenspraak met de milieudienst
→ openbaar onderzoek, vergunningsbeslissing binnen de drie maanden (of 4,5 maanden) na ontvankelijk en volledig verklaren van het dossier

Uitzondering:
- max 12x/jaar
- max 2d/maand
- max 24d/jaar
→ aanvraag + goedkeuring college via UiT-loket aanvraag evenementen

6.4 Dienst Ruimtelijke Ordening
Bloemestraat 45, 9990 Maldegem
Tel: 050 72 89 15
E-mail: ruimtelijke.ordening@maldegem.be

Hebt u een terras of bent u van plan er een op te richten:
Staat het terras op de openbare weg:
Worden stedebouwkundige vergunningsplichtige werken uitgevoerd:

6.5 Dienst Veiligheid
Sophie Vandousselaere
Marktstraat 7, 9990 Maldegem
Tel: 050 72 89 38
E-mail: veiligheid@maldegem.be

Hebt u een ander goed (reclamebord, bloempot,...)

6.6 Jeugddienst
Marktstraat 7, 9990 Maldegem
Tel: 050 72 86 28
E-mail: jeugddienst@maldegem.be

Hebt u een rooklokaal of bent u van plan er een te maken?
Wilt u meewerken aan een alcohol-, rook- en drugbeleid

Ik neem kennis dat deze aanvraag wordt overgemaakt aan de belanghebbende diensten zijnde:
- de dienst lokale economie
- de brandweer
- de milieudienst
- de lokale politie
- de dienst ruimtelijke ordening
- de dienst veiligheid
- de jeugddienst

Wij verwijzen tevens naar de website van de gemeente Maldegem "Dienst Lokale Economie" waar het herbergbeleid verder wordt toegelicht.

*Definitie "drankgelegenheid": 28.12.1983 - Wet betreffende de vergunning voor het verstrekken van sterke drank
Art1 Voor de toepassing van deze wet wordt verstaan onder:
1° drankgelegenheid:
a) elke plaats of lokaliteit waar drank, ongeacht de aard ervan, voor gebruik ter plaatse wordt verkocht;
b) elke plaats of lokaliteit die voor het publiek toegankelijk is en waar drank, ongeacht de aard ervan, voor gebruik ter plaatse wordt verstrekt, zelfs gratis;
c)  elke plaats of lokaliteit waar leden van een vereniging of van een groepering uitsluitend of voornamelijk bijeenkomen om sterke drank of gegiste drank te gebruiken of om kansspelen te bedrijven;
6° tot de drankgelegenheid behorende plaatsen en lokaliteiten: alle onder 1° bedoelde plaatsen en lokaliteiten, alsmede de kelders en lokaliteiten bestemd voor de opslag van sterke of gegiste dranken;

Privacy

Gemeente/OCMW Maldegem hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens en je recht op privacy. Lees ons privacybeleid via www.maldegem.be/privacy.