Pop-up horecazaak

Een pop-up horecazaak is een tijdelijke uitbating van een horecazaak voor maximaal 120 dagen aaneensluitend, op een locatie waarvan een vestigingseenheid werd geregistreerd of geregistreerd zou moeten zijn in de Kruispuntbank Ondernemingen.

Raadpleeg het reglement onderaan deze pagina. 

Maldegemse erkende verenigingen vallen buiten het toepassingsgebied van het reglement. 

Maximale uitbating van 120 dagen

De uitbatingsperiode wordt ingepast in de wettelijke termijn van maximaal vier periodes van 30 dagen of 120 opeenvolgende dagen per kalenderjaar.

Vaste sluitingsdagen en einduren

 • De aanvrager geeft op voorhand één vaste sluitingsdag op.
 • Voor de horeca pop-up in een akoestisch geïsoleerde binnenruimte geldt 24.00 uur als sluitingsuur. Voor de horeca pop-up in een buitenruimte geldt op 22.00 uur als sluitingsuur.

Geluidsnormen

Een horeca pop-up in binnen- of buitenruimte mag maximaal 85 dB produceren conform artikel 6.7.3,§1 van VLAREM II

Aanvraag 

Elke aanvraag voor een horeca pop-up moet ten laatste drie maanden vóór de aanvang van de geplande uitbatingsperiode worden ingediend bij de dienst Lokale Economie.

De aanvraag bevat minstens volgende documenten:

 • Uittreksel uit KBO of Vlaio (registratie vestigingseenheid)
 • Uittreksel uit strafregister • Aansprakelijkheidsverzekering brand- en ontploffing
 • Bewijs (brand)veiligheid
 • Bewijs aangifte FAVV
 • Bewijs aangifte UNISONO
 • Aanvraag drankvergunning
 • Gedetailleerd plan van de locatie en eventuele constructies, met aanduiding van de parkeergelegenheid
 • Alle overige documenten die noodzakelijk zijn voor de uitbating

Meer info in het reglement onderaan deze pagina.

Locatie Pop-up winkel of horecazaak

Wil je een tijdelijke handelszaak opstarten en zoek je een geschikte locatie voor je pop-up store?

De gemeente Maldegem wenst met het concept pop-up de leegstand in haar centrum te bestrijden en tegelijkertijd jonge, startende ondernemers te ondersteunen. De doelgroep van pop-up zijn startende ondernemingen.

Beschikbare panden

In het centrum van Maldegem zijn momenteel geen panden beschikbaar.

Een kortlopende handelshuur

De verhuurder biedt jou - in het kader van de pop-up reglementering (decreet van 17 juni 2016 houdende huur van korte duur voor handel en ambacht) - een tijdelijk huurcontract van maximaal één jaar aan tegen een scherpe huurprijs.

Win-winsituatie voor verhuurder én pop-upper

De gemeente  Maldegem zal via haar eigen communicatiekanalen een brede oproep doen aan potentiële kandidaten om een pop-up initiatief te ontwikkelen in één van deze panden. De gemeente helpt dus mee actief zoeken naar een invulling voor de panden (via de gemeentelijke website, het info-magazine,…).

In ruil zal de verhuurder het pand aanbieden aan een iets lagere huurprijs voor de duur van het pop-upcontract. Dit moet het initiatief financieel haalbaar maken voor de pop-upper.

Interesse? 

Contacteer de dienst lokale economie van de gemeente Maldegem (lokale.economie@maldegem.be) die de partijen samenbrengt.

Randvoorwaarden

 • De pop-upinitiatiefnemer moet zich een KBO en BTW-nummer aanvragen.
 • Hij/zij legt een kopie van de huurovereenkomst voor, afgesloten met de verhuurder van een van de twee vooropgestelde panden.
 • De pop-up moet minstens 12 uur per week rechtstreeks open zijn voor het publiek en de openingsuren worden zichtbaar uitgehangen.
 • Het gaat om een handelsactiviteit in een handelspand waardoor er voor het pand geen functiewijziging moet worden aangevraagd.
 • Een pop-up initiatiefnemer kan maar één keer instappen in deze formule met een huurovereenkomst voor een periode van maximum één jaar.
 • Het eigenlijke contract wordt afgesloten tussen de verhuurder en de pop-up initiatiefnemer. De gemeente is zelf geen contractpartij.
 • Zijn uitgesloten van deze formule : call-shop, nachtwinkel, CBD-shop, Vaporshop, automatenshop, wedkantoor, sexshop, horeca, CBD-shop, immo- en interimkantoor, evenals het louter verhuren/inrichten van een etalage of stockageruimte.
 • De gemeente Maldegem houdt zich het recht voor om over dit initiatief en haar deelnemers te communiceren.

Contact