IMG_36811

Pop-up horeca-initiatief - Drankvergunning vereist

Een pop-up horecazaak is een tijdelijke uitbating van een horecazaak voor maximaal 120 dagen, op een locatie waarvan een vestigingseenheid werd geregistreerd of geregistreerd zou moeten zijn in de Kruispuntbank Ondernemingen. De initiatiefnemer moet over een KBO-nummer beschikken.

Indien men alcohol schenkt op een publiek toegankelijke plaats voor consumptie ter plekke, dan is er een drankvergunning vereist. In het kader van een pop-up levert het schepencollege een tijdelijke drankvergunning onder voorwaarden af.

Naar aanleiding van de aanvraag tijdelijke drankvergunning wordt het hele initiatief afgetoetst op vlak van ruimtelijke ligging; brandveiligheid, hygiëne en sanitair, afvalbeheer, geluidsniveau, parkeercapaciteit, enz. Dit, vanuit de gemeentelijke bekommernis voor de openbare orde, rust en veiligheid.

Vraag je drankvergunning aan

Maldegemse erkende verenigingen vallen buiten het toepassingsgebied van het reglement. Ook een gelegenheidsbar naar aanleiding van een evenement valt buiten de toepassing van dit reglement.

Raadpleeg het reglement onderaan deze pagina. En dien je aanvraag tijdig in (60 dagen voor opening)

Maximale uitbating van 120 dagen

De uitbatingsperiode wordt ingepast in de wettelijke termijn van maximaal vier periodes van 30 dagen per kalenderjaar. Meer zal het schepencollege niet toestaan.

Vaste sluitingsdagen en einduren

 • De aanvrager geeft op voorhand minstens twee vaste wekelijkse sluitingsdagen op.
 • Voor de horeca pop-up in een akoestisch geïsoleerde binnenruimte geldt 23.00 uur als sluitingsuur, behalve op vrijdag en zaterdag (24 uur). Voor de horeca pop-up in een buitenruimte geldt op 23.00 uur als sluitingsuur, met vanaf 22 uur muziek uit en geen drank meer serveren..

Geluidsnormen

Een horeca pop-up in binnenruimte mag maximaal 85 db(A) produceren conform artikel 6.7.3,§1 van VLAREM II. In een buitenruimte is dit maar 65 db(A).

Aanvraag 

Elke aanvraag voor een horeca pop-up moet ten laatste twee maanden vóór de aanvang van de geplande uitbatingsperiode worden ingediend bij de dienst Lokale Economie, zodat de diensten tijd hebben om advies te geven en het dossier te behandelen.

De aanvraag bevat minstens volgende documenten:

 • uittreksel uit KBO (registratie vestigingseenheid)
 • moraliteitsattest <3 mdn
 • Aansprakelijkheidsverzekering brand- en ontploffing (indien van toepassing)
 • bewijs (brand)veiligheid (verzekeringsattest)
 • bewijs aangifte FAVV ifv registratie of toelating
 • gedetailleerd plan van de locatie en eventuele constructies, met aanduiding van de parkeergelegenheid

Verder verloop

Er wordt advies gevraagd bij diverse diensten (brandweer, politie, ruimtelijke ordening, milieudienst, dienst mobiliteit) en een plaats bezoek georganiseerd. Op basis van de verzamelde stukken en adviezen neemt het schepencollege vervolgens een beslissing.

Nadat het initiatief is doorgegaan wordt een evaluatie opgemaakt.

Bekendmaking

Vergeet niet om tijdig de buurt in te lichten over jouw aanvraag. En in een latere fase over verkregen vergunning en de startdatum. De modaliteiten hierrond staan beschreven in het reglement.

Aanbod van een geschikt pand voor opstart pop-up handel

Wil je een tijdelijke handelszaak opstarten en zoek je een geschikte locatie voor je pop-up store?

De gemeente Maldegem wenst met het concept pop-up de leegstand in haar centrum te bestrijden en tegelijkertijd jonge, startende ondernemers te ondersteunen. De doelgroep van pop-up zijn startende ondernemingen of bestaande zaken van buiten Maldegem die een bijkomende zaak in Maldegem willen uitproberen.

Beschikbare panden

In het centrum van Maldegem komt mogelijks een pand in de Nieuwstraat hiervoor ter beschikking. De onderhandelingen zijn lopende.

Een kortlopende handelshuur

De verhuurder biedt jou, in het kader van de pop-up reglementering (decreet van 17 juni 2016 houdende huur van korte duur voor handel en ambacht), een tijdelijk huurcontract van maximaal één jaar aan tegen een scherpe huurprijs.

Win-winsituatie voor verhuurder én pop-upper

De gemeente Maldegem zal via haar eigen communicatiekanalen een brede oproep doen aan potentiële kandidaten om een pop-up initiatief te ontwikkelen in één van deze panden. De gemeente helpt dus mee actief zoeken naar een invulling voor de panden (via de gemeentelijke website, het info-magazine…).

In ruil zal de verhuurder het pand aanbieden aan een iets lagere huurprijs voor de duur van het pop-upcontract. Dit moet het initiatief financieel haalbaar maken voor de pop-upper.

Interesse? 

Contacteer de dienst lokale economie van de gemeente Maldegem (lokale.economie@maldegem.be) die de partijen samenbrengt.

Randvoorwaarden

 • De pop-upinitiatiefnemer moet zich een KBO en BTW-nummer aanvragen.
 • De pop-up moet minstens 12 uur per week rechtstreeks open zijn voor het publiek en de openingsuren worden zichtbaar uitgehangen.
 • Het gaat om een handelsactiviteit in een handelspand waardoor er voor het pand geen functiewijziging moet worden aangevraagd.
 • Een pop-up initiatiefnemer kan maar één keer instappen in deze formule met een huurovereenkomst voor een periode van maximum één jaar.
 • Het eigenlijke contract wordt afgesloten tussen de verhuurder en de pop-up initiatiefnemer. De gemeente is zelf geen contractpartij.
 • Zijn uitgesloten van deze formule: call-shop, nachtwinkel, CBD-shop, Vaporshop, automatenshop, wedkantoor, sexshop, horeca, CBD-shop, immo- en interimkantoor, evenals het louter verhuren/inrichten van een etalage of stockageruimte.
 • De gemeente Maldegem houdt zich het recht voor om over dit initiatief en haar deelnemers te communiceren.

Contact