Projectstuurgroep (PSG) mobiliteitsbeleid (overlegorgaan in uitvoering van het decreet van 22 juni 2019)

De projectstuurgroep (PSG) in het kader van mobiliteitsbeleid is een multidisciplinair en beleidsdomeinoverschrijdend overlegforum verantwoordelijk voor de begeleiding van:

 • het lokaal mobiliteitsplan of andere mobiliteitsgerelateerde lokale beleidsplannen;
 • Projecten.

Binnen de PSG wordt de expertise van de verschillende partners gevraagd in het ontwerp- en denkproces. De werking met een PSG kan op maat van het project zelf geënt worden. Er wordt hierbij gestreefd naar kwaliteit, draagvlak en overleg.

Om een zo groot mogelijk draagvlak voor de uit te voeren projecten te garanderen, wordt bij elk project zorgvuldig beoordeeld welke de relevante actoren zijn en moet de projectstuurgroep systematisch terugkoppelen naar de vervoerregioraden over hun werkzaamheden.

De minimale samenstelling van de PSG bestaat uit:

 1. De initiatiefnemer van een project;
 2. Een vertegenwoordiger van de betrokken gemeente(n);
 3. Een vertegenwoordiger van het beleidsdomein MOW;
 4. Een vertegenwoordiger van de betrokken weg- of waterwegbeheerder.

De voorzitter is de initiatiefnemer van het project of het plan, andere partners kunnen mee uitgenodigd worden zodat afstemming met andere relevante beleidsdomeinen of besturen worden verzekerd.

Vertegenwoordigers:

 • De schepen van openbare werken en mobiliteitDe schepen van ruimtelijke ordening
 • De schepen van maatschappelijk welzijn en sociale zaken, financiën
 • Het diensthoofd van de dienst infrastructuur
 • Het diensthoofd mobiliteit
 • Projectleider wegenis en riolering
 • Afdelingshoofd omgeving
 • Milieuambtenaar
 • Een vertegenwoordiger van de lokale politie
 • Een vertegenwoordiger van de Hulpverleningszone Meetjesland
 • Een vertegenwoordiger namens elke lijst waarop kandidaten verkozen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 (nog aan te duiden)

De burgemeester wordt aangewezen als voorzitter van de Projectstuurgroep bij dossiers waarbij het gemeentebestuur de initiatiefnemer is.

Contact