Security door vrijwilligers

De meeste activiteiten in de gemeente worden georganiseerd door verenigingen.

Voor sommige van die activiteiten is private bewaking nodig (vb. security op fuiven). De private bewaking is aan een strenge wetgeving onderworpen.

Ook vrijwilligers kunnen instaan voor de private bewaking onder bepaalde voorwaarden.  De wetgever voorzag het "vrijwilligersregime", waardoor leden van een vereniging (of personen die een aanwijsbare band hebben met die vereniging; vb. ex-leden) kunnen instaan voor persoonscontrole.

Deze mogelijke afwijking betreft de oprichting van een niet-professionele interne bewakingsdienst tijdens gebeurtenissen van culturele, maatschappelijke, festieve, folkloristische, commerciële of sportieve aard, met inbegrip van festivals, met een tijdelijk karakter waarbij publiek aanwezig is, maar eveneens bij occasionele dansgelegenheden, dit wil zeggen een plaats waar de organisator sporadisch een dansgelegenheid organiseert.  Muziekfestivals, sportmanifestaties, dansfeesten, bals, ... alsook lokale feestelijkheden worden hiermee beoogd. 

Alleen verenigingen (feitelijke verenigingen of vzw's) die het evenement of de occasionele dansgelegenheid organiseren, kunnen deze toestemming krijgen.  Om ieder misbruik te voorkomen, is het verplicht dat deze vereniging geen winstoogmerk beoogt en een ander doel nastreeft dan de organisatie van evenementen.

Voorwaarden

Bewakingsactiviteiten kunnen slechts onder het vrijwilligersregime worden uitgeoefend als voldaan is aan volgende voorwaarden:

 Algemene voorwaarden

  • enkel activiteiten van persoonscontrole en verkeersbegeleiding
  • de personen die voor bewakingsactiviteiten worden ingezet zijn leden van de organiserende vereniging of hebben er een aanwijsbare band mee (bv. de ouders van leerlingen op een school,...)
  • de activiteiten mogen slechts sporadisch worden georganiseerd (max. 3 tot 4 keer per jaar)
  • de personen die bewakingsactiviteiten uitoefenen mogen dit slechts sporadisch doen, daarom ook kunnen professionele bewakingsagenten nooit optreden als "vrijwilliger"
  • ze mogen dit enkel gratis doen, ze kunnen ook geen vergoeding in natura of fooien ontvangen.

Persoonsvoorwaarden

De vrijwilligers die worden ingezet moeten aan volgende voorwaarden voldoen: 

  • bepaalde veroordelingen niet hebben opgelopen en voldoen aan de veiligheidsvoorwaarden, nodig voor het uitoefenen van deze functie
  • gedurende tenminste drie jaar hun wettige hoofdverblijfplaats hebben in België
  • bepaalde beroepen of activiteiten niet uitoefenen (privé-detective, wapenhandelaar, beoefenaar van een gevechtssport,...)
  • sinds vijf jaar geen lid geweest zijn van een politiedienst
  • minstens 18 jaar (voor de uitvoerders) en 21 jaar zijn (voor de leiding van het vrijwilligersteam)

Procedure

Download het aanvraagformulier onderaan deze pagina voor vrijwilligers-bewaking (zie hieronder) en vul het in.  Bewaar het op je eigen PC en stuur het ingevulde document per e-mail door naar veiligheid@maldegem.be en uit@maldegem.be

Een kopie dient gelijktijdig overgemaakt te worden aan de FOD Binnenlandse Zaken via het emailadres spvcontrole@ibz.fgov.be

Na de screening stuurt de burgemeester al of niet de toelating om met vrijwilligers te werken in het kader van persoonscontrole. Het is belangrijk deze toelating samen met de lijst met de persoonsgegevens van de betrokken vrijwilligers bij te houden op de activiteit.
Dien zeker 4 weken op voorhand je aanvraag in.

Contact