Speelstraat

Wie z’n straat tijdens de paas- en zomervakantie wat meer kleur en animo wil geven, kan bij de Jeugddienst een speelstraat aanvragen. Een speelstraat is een straat die tussen 14.00 en 19.00 uur kan worden afgesloten voor doorgaand verkeer, zodat kinderen op straat kunnen spelen. Kinderen hebben gedurende deze periode voorrang op het verkeer. Buurtbewoners mogen hun auto in de straat parkeren maar moeten stapvoets rijden.

Hoe gaat alles concreet in z’n werk?

In elke speelstraat worden minimum drie peters of meters aangeduid die verantwoordelijk zijn voor de speelstraat. Ze staan in voor de aanvraag van de speelstraat, het contact met de buren, de verantwoordelijkheden tijdens de dag(en) zelf en de evaluatie achteraf. De peters dienen 6 weken vóór de inrichting van de speelstraat een aanvraagdossier met buurtenquête binnen bij de Jeugddienst, die het dossier onderzoekt op haalbaarheid en zorgt voor de nodige feedback en ondersteuning.

Wat biedt het gemeentebestuur aan?

  • Logistieke en materiële ondersteuning.
  • Ondersteuning betreffende de communicatie van het project.
  • Een voorafgaande coördinatievergadering bijeenroepen met de betrokken partners (politie, dienst mobiliteit, meters en/of peters en jeugddienst)
  • De verzekering ‘burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen’ voor de peters en meters. De andere bewoners blijven aansprakelijk voor eventuele toegebrachte schade door henzelf of hun kinderen.

Wat is de taak van de peters en meters?

  • Instaan  voor de voorbereiding van de speelstraat (aanvraagdossier, bewonersenquête, plattegrondplan, aanwezigheid op een  coördinatievergadering, omwonenden informeren via een infobrochure,…).
  • Plaatsen  van de verkeershekkens ten vroegste om 14.00 uur en het weghalen ervan ten laatste om 19.00 uur.
  • Ter plaatse toezicht houden op de speelstraat, op het respecteren van de ‘speeltijd’ en de goede werking van de speelstraat.
  • Melden van eventuele problemen of onregelmatigheden aan de Jeugddienst.
  • Evalueren van de speelstraat.

Meer informatie vind je in het reglement voor speelstraten onderaan de pagina.

 

Contact