Subsidie kermiscomités

De kermis op de markt in Maldegem en de kermissen in de leefkernen ontvangen een jaarlijkse subsidie. Deze subsidie wordt toegekend op basis van het aantal inwoners. Een toelage van €500 per 1000 inwoners (afgerond naar boven) met een minimum van €750 als het aantal inwoners kleiner is dan 1000.

Aanvragen

Een kermiscomité moet, om de subsidie te kunnen ontvangen, voor 31 maart van het lopende jaar deze documenten indienen bij de gemeentelijke Financiële dienst:

  • een financieel en activiteitenverslag van de vorige kermis(sen)
  • een activiteitenverslag en begroting van de kermis(sen) van het lopende jaar

Procedure

Deze documenten worden ter goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Bij goedkeuring worden de subsidies uitbetaald.

Contact