Vrijstelling draagplicht autogordel

Volgende personen zijn vrijgesteld van de draagplicht van de veiligheidsgordel:personen die in het bezit zijn van een vrijstelling op grond van gewichtige medische tegenindicaties afgeleverd door de Minister van verkeerswezen of zijn gemachtigde.

Aanvraag

De vrijstelling moet schriftelijk aangevraagd worden bij De FOD Mobiliteit en Vervoer, vergezeld van een doktersattest.

Contact