VVSG vzw – Vlaamse Vereniging Steden en Gemeenten

De vereniging heeft tot doel de aangesloten lokale besturen te helpen bij het vervullen van hun beleidsdoelstellingen en opdrachten en hun autonomie te bevorderen en te verdedigen.

Ze treedt op als belangenbehartiger, dienstverlener en netwerkorganisatie van en voor de lokale besturen. Dit op verschillende vlakken zoals politiek bestuurd, burgerzaken, samenwerking, personeel, financiën, politiezones,…

De vereniging streeft de verwezenlijking van dit maatschappelijk doel na met de middelen, acties

en activiteiten die zij daarvoor geschikt  acht en meer in het bijzonder door :

  • stelselmatig op te treden als de vertegenwoordiger van haar leden ten opzichte van andere overheidsorganen of particuliere instellingen zowel in Vlaanderen als daarbuiten;
  • advies, informatie, vorming, begeleiding en documentatie ter beschikking te stellen van haar leden over alles wat hen aanbelangt of waarmee zij rechtstreeks of onrechtstreeks te maken krijgen;
  • het inrichten van allerlei gemeenschappelijke acties en activiteiten om kennisdeling te
  • realiseren.

Omwille van het grote belang van internationalisering streeft de vereniging ernaar om eveneens voor de internationale werking (binnen en buiten Europa) haar leden met bovenvermelde middelen, acties en activiteiten bij te staan.

Vertegenwoordiger in Algemene Vergadering

Marten De Jaeger

Plaatsvervanger in Algemene Vergadering

Peter T. Van Hecke

Adres

Bischoffsheimlaan 1-8 

1000 Brussel