Werking van het vast bureau

Tot de bevoegdheid van het vast bureau behoort de voorbespreking van alle belangrijke punten, die door de raad voor maatschappelijk welzijn dienen te worden beslist. Het vast bureau brengt advies uit over alle zaken betreffende haar bevoegdheden.

Het vast bureau beslist over o.a.:

  • reglementering betreffende personeelszaken: o.m. inzake aanstelling en bevordering van personeelsleden, verlofreglementering, loopbaan- en prestatievermindering en afwezigheid, vorming en opleiding, de vaststelling van de loon- en weddestaten, overplaatsing van personeelsleden
  • veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen, alsook alle veiligheidsproblemen van de verschillende diensten en instellingen
  • beheer van het patrimonium
  • aankoopbeleid

Het vast bureau heeft de opdracht om ingeval van ramp, noodsituaties of onvoorziene gebeurtenissen, onmiddellijk alle noodzakelijke maatregelen te treffen met het oog op de bescherming van alle personen en goederen die aan de zorgen van het OCMW zijn toevertrouwd.

Contact