Belasting op tweede verblijven

Gemeente Maldegem heft een jaarlijkse belasting op de tweede verblijven op haar grondgebied. Een tweede verblijf is elke woongelegenheid, gelegen op het grondgebied van de gemeente, waarvoor geen inschrijving in het bevolkingsregister bestaat, maar die door de eigenaar, vruchtgebruiker, erfpachter, opstalhouder of de huurder op elk ogenblik voor bewoning kan worden gebruikt. 

Het kan gaan om landhuizen, bungalows, appartementen, weekendhuisjes en alle andere vaste woongelegenheden, daarbij inbegrepn de met chalets gelijkgestelde caravans.

Worden niet beschouwd als tweede verblijf:

a) het lokaal uitsluitend bestemd voor het uitoefenen van een beroepsactiviteit.

b) de verplaatsbare caravans, mobilhomes of kampeerauto's dewelke een reis- of verlofdoel hebben en dewelke na de reis of het verlof zich binnen de omheining van het erf bevinden, zonder verdere bewoning, waarbij op het erf er een inschrijving als hoofdverblijf bestaat.

c) elke woongelegenheid die gebruikt wordt door een persoon die omwille van ziekte, ongeval of hoge leeftijd langdurig op een andere plaats verblijft en ingeschreven is in de bevolkingsregisters zoals onder meer een rust- en verzorgingstehuis of een home voor bejaarden.

d) de woongelegenheid die werd opgenomen op een inventaris of register in het kader van de gemeentebelasting op woningen en/of gebouwen die beschouwd worden als verwaarloosd of leegstaand.

 

Wie moet de belasting betalen?

De eigenaar, opstalhouder, erfpachter, vruchtgebruiker of huurder die het aders van het tweede verblijf betrekt of kan betrekken op 1 januari van het aanslagjaar. 

Hoeveel bedraagt de belasting

De belasting bedraagt 1.000 euro per tweede verblijf. De belasting is ondeelbaar, wat wil zeggen dat de belasting onmiddellijk verschuldigd is voor heel het jaar. 

Aangifteplicht

Elke belastingplichtige die onder toepassing van dit reglement valt, is verplicht hiervan spontaan aangifte te doen binnen de 30 dagen na de eerste ingebruikname.

De aangifte kunt u doen via bovenstaand formulier.

Ambtshalve belasting

Wanneer de aangifte niet of laattijdig ingestuurd wordt, of wanneer de aangifte onjuist, onvolledig of onnauwkeurig ingevuld wordt door de belastingplichtige, wordt de belasting volgens de ambtelijke procedure vastgesteld. Dit wordt aan de belastingplichtige met aangetekend schrijven meegedeeld.

Bezwaar

Indien de belastingplichtige niet akkoord is met de belasting, kan hij (na ontvangst van het aanslagbiljet) een bezwaar indienen.

De indiening moet gebeuren binnen een termijn van 3 maanden te rekenen vanaf de derde werkdag die volgt op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag.

Contact