Het budget is een beleidsrapport dat bestaat uit een strategische nota, een financiële nota en een toelichting. Het budget wordt goedgekeurd door de raad van bestuur en ter kennisgeving voorgelegd aan de gemeenteraad.

  • Strategische nota

De strategische nota van het meerjarenplan geeft een overzicht van alle prioritaire beleidsdoelstellingen. Dat zijn die doelstellingen waarvan de raad de realisatie uitdrukkelijk wil opvolgen.

De keuze om iets te beschouwen als prioritaire beleidsdoelstelling of als overig beleid betekent een verschil in de manier van opvolgen en rapporteren over die doelstelling.

Per prioritaire beleidsdoelstelling worden de bijhorende actieplannen, de termijn voor realisatie en de geplande raming van ontvangsten en uitgaven per jaar vermeld.

  • Financiële nota

De financiële nota geeft de staat van het financieel evenwicht weer:

    • Toestandsevenwicht: het resultaat op kasbasis moet elk jaar groter of gelijk zijn aan nul.
    • Structureel evenwicht: de autofinancieringsmarge moet in het laatste jaar van het meerjarenplan groter of gelijk zijn aan nul. 
  • Toelichting

Dit is een verduidelijking van het budget met ten minste een toelichting bij het exploitatiebudget, het investeringsbudget, de evolutie van het liquiditeitenbudget en een overzicht per beleidsveld van de werkings- en investeringssubsidies.

 

AGB?
AGB staat voor Autonoom Gemeentebedrijf Maldegem. Hiertoe behoren onder meer het Sint-Annazwembad, Sporthal MEOS en de Parkcross.

 

Contact