Budget gemeentebestuur

Ieder jaar stelt de gemeenteraad het budget voor het daaropvolgende jaar vast. Dit budget moet passen binnen het meerjarenplan en moet in evenwicht zijn. Het kan nodig zijn dat het budget een tussentijdse wijziging kent. Het budget is een beleidsrapport en bestaat uit een beleidsnota en een financiële nota.

Het budget 2018 werd goedgekeurd in de zitting van de gemeenteraad van 21 december 2017.

Beleidsnota

  • De doelstellingennota met de prioritaire beleidsdoelstellingen van dat jaar en de eraan verbonden actieplannen, acties, uitgaven en ontvangsten.

  • Het doelstellingenbudget is opgebouwd per beleidsdomein. Het bevat de geraamde uitgaven en ontvangsten, enerzijds voor de prioritaire beleidsdoelstellingen en anderzijds voor het overige beleid. Er is telkens een onderscheid tussen exploitatie, investeringen en andere. De ramingen moeten aansluiten bij de ramingen uit de doelstellingennota (voor de prioritaire beleidsdoelstellingen) en de ramingen uit de financiële nota van het meerjarenplan.

  • De financiële toestand geeft informatie over het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge, en geeft een vergelijking met diezelfde gegevens in het meerjarenplan.

  • Lijsten van overheidsopdrachten en daden van beschikking waarvoor de gemeenteraad afziet van de bevoegdheid om er zelf over te beslissen. Daardoor kan die bevoegdheid naar het college, het vast bureau, een bijzonder comité, de OCMW-secretaris of de deputatie gaan.

  • Een lijst met toegekende subsidies die niet worden toegekend via een reglement maar op naam en voor een bepaald bedrag.

Financiële nota

  • Het exploitatiebudget is opgebouwd per beleidsdomein, met de transactiekredieten voor de gebudgetteerde exploitatieontvangsten en -uitgaven. Als een bestuur ook IVA's (Intern Verzelfstandigd Agentschap) heeft, is er per budgettaire entiteit een apart exploitatiebudget.

  • Het investeringsbudget bevat de uitgaven en ontvangsten verbonden aan de aanschaf, het gebruik en de vervreemding van duurzame middelen. Een investeringsbudget bestaat uit investeringsenveloppen die na goedkeuring door de gemeenteraad geldig blijven tot de gemeenteraad de rekening ervan vaststelt of tot de raad ze annuleert.

  • Het liquiditeitenbudget bestaat uit de verwachte geldstromen. Het bevat een samenvatting van de uitgaven en ontvangsten van het exploitatie- en het investeringsbudget, en de kredieten van de overige financiële stromen.

Bij het budget hoort ook een toelichting. Dit is een verduidelijking van het budget met ten minste een toelichting bij het exploitatiebudget, het investeringsbudget, de evolutie van het liquiditeitenbudget en een overzicht per beleidsveld van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies volgens de daartoe opgelegde schema's.

Contact