Maldegem leeft, werkt en deelt je zorg

Meerjarenplan 2014-2019

Het strategisch meerjarenplan is de vertaling van de politieke lijn van dit gemeentebestuur, samengevat in de beleidsslogan 'Maldegem leeft, werkt en deelt uw zorg'. Het meerjarenplan bestaat uit een strategische nota, financiële nota en een toelichting. Het meerjarenplan heeft betrekking op de periode vanaf het tweede jaar van de gemeentelijke legislatuur (2014) tot en met het eerste jaar van de daaropvolgende bestuursperiode (2019). De gemeenteraad moet het meerjarenplan goedkeuren.

Strategische nota

In de strategische nota worden de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties voor het extern en intern te voeren beleid op elkaar worden afgestemd en geïntegreerd weergegeven.

De strategische nota beschrijft de prioritaire beleidsdoelstellingen. Dat zijn die beleidsdoelstellingen waarover het bestuur expliciet en uitgebreid wil rapporteren omdat het die zo belangrijk vindt. 

Financiële nota

De financiële nota van het meerjarenplan bestaat uit het financiële doelstellingenplan en de staat van het financiële evenwicht.

  • Het financiële doelstellingenplan is opgebouwd per beleidsdomein, met per jaar een overzicht van de geplande uitgaven en ontvangsten van de prioritaire beleidsdoelstellingen uit de strategische nota en van het overige beleid, en telkens een onderscheid tussen exploitatie, investeringen en andere verrichtingen.
  • De staat van het financiële evenwicht toont aan hoe het bestuur financieel in evenwicht kan blijven. Hiervoor gelden twee criteria: het jaarlijkse resultaat op kasbasis moet positief zijn en de autofinancieringsmarge moet op het einde van de planningsperiode minstens positief zijn.

Toelichting

De toelichting bij het meerjarenplan moet samen met het meerjarenplan aan de raadsleden moet worden bezorgd. De toelichting bevat alle voor de raadsleden relevante bijkomende informatie die noodzakelijk is voor een goed inzicht:

  • een omgevingsanalyse, die de basis vormt voor elke meerjarenplanning. Ze geeft een zicht op de noden en behoeften binnen en buiten het bestuur. Voor de statistische onderbouw van de omgevingsanalyse kunnen gemeenten en OCMW's onder meer een beroep doen op de gemeentelijke profielschetsen.
  • een beschrijving van de financiële risico's die het bestuur loopt, en van de mogelijkheden en middelen om die risico's te dekken.
  • een overzicht van de beleidsdoelstellingen of een verwijzing naar de plaats waar ze permanent raadpleegbaar zijn.
  • de interne organisatie: het organogram, het personeelsbestand, de budgethouders en de beleidsvelden per beleidsdomein.
  • een overzicht van de entiteiten die opgenomen zijn onder de financiële activa.
  • de geplande evolutie van de belastingtarieven en -ontvangsten.
  • de verwachte schuldevolutie.

 

Aanpassing 2016

Om het budget voor 2016 correct te kunnen vaststellen, was het nodig om het oorspronkelijke meerjarenplan aan te passen. Al was het maar om het rekeningresultaat van 2014 te verwerken en om het financieel evenwicht aan te tonen.

In de strategische nota werden alle acties geëvalueerd, werden enkele acties bijgeschreven en enkele verwijderd. In de financiële nota werden de ontvangsten en uitgaven opnieuw geraamd om te komen tot een realistisch resultaat. Om het budget te beheersen werd er opnieuw voor iedere actie een registratiesleutel geschreven. Deze koppeling met de budgetten zorgt ervoor dat het gemeentebudget kan beheerst en financieel opgevolgd worden.

Contact