IMG_36811

Drankvergunning vaste drankgelegenheid

Als uitbater van een vaste drankgelegenheid (bv. café, restaurant, cafetaria…) heb je een drankvergunning nodig voor het schenken van alcoholhoudende dranken voor consumptie ter plaatse. Het gaat hier om gegiste dranken (bv. bier, wijn, mousserende wijn…) en sterke drank (bv. gin, cognac, cocktail…).

Aanvraag

Vraag je drankvergunning minimum 60 dagen voor de opening van je zaak aan. De aanvraag en de vergunning zijn gratis.

Doe hier je aanvraag

Deze vergunning is persoons- en plaatsgebonden en kan niet worden overgedragen. Dit betekent ook dat een nieuwe drankvergunning vereist is bij een grondige verbouwing, een verhuis...

Uitzonderingen waarbij geen drankvergunning vereist is: drankgelegenheden die gegiste dranken uitsluitend schenken bij een maaltijd zijn vrijgesteld van deze vergunningsplicht. Evenals occasionele drankgelegenheden.

Een occasionele drankgelegenheid is een vooraf aangekondigde activiteit die een tijdelijk karakter heeft van maximum vijftien opeenvolgende dagen en dit ten hoogste tienmaal per jaar. Het betreft een activiteit die georganiseerd wordt door een maatschappij of een particuliere vereniging, met uitzondering van handelsvennootschappen en van feitelijke verenigingen met winstoogmerk. (bv. een fuif of evenement, maar ook een drankgelegenheid op een tentoonstelling of jaarbeurs).

Voorwaarden

Voor het verkrijgen van een drankvergunning moet je voldoen aan de moraliteits- en hygiënevoorwaarden.

De controle van de (door de federale overheid bepaalde) moraliteitsvoorwaarden gebeurt op basis van een uittreksel uit het strafregister (uittreksel strafregister model 596.1, met het oog op het verkrijgen van een drankvergunning). De moraliteitsvoorwaarden zijn persoonsgeboden.

Dit attest moet aangeleverd worden door:

 • de uitbater
 • de eventuele zaakvoerder of zijn aangestelde
 • de inwonende personen die in de uitbating zouden kunnen deelnemen

Indien de uitbating in handen is van een vennootschap moeten alle medezaakvoerders een attest kunnen voorleggen.

De hygiënevoorwaarden voor een vaste drankgelegenheid hebben betrekking op:

 • een minimale hoogte van 2,75 meter en minimaal 90m³ inhoudsruimte
 • een goede toegankelijkheid
 • voldoende gescheiden toiletten
 • een goede verlichting voor een optimale zichtbaarheid
 • een goed verwarmingssysteem voor een aangename gevoelstemperatuur
 • voldoende verluchting
 • naleving van de geldende rookreglementering

Daarnaast moet ook de registratie/toelating door FAVV (Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen) kunnen worden voorgelegd.

De hygiënevoorwaarden zijn plaatsgebonden.

Procedure

Je vraagt een drankvergunning aan bij de gemeente waar jouw drankgelegenheid zich bevindt via het aanvraagformulier en vervolledigt de aanvraag met een bewijs van registratie/toelating FAVV en een uittreksel uit het strafregister (model 596.1) voor elk van volgende personen:

 • de uitbater
 • de eventuele zaakvoerder of zijn aangestelde en inwonende personen die aan de uitbating zouden deelnemen
 • alle medezaakvoerders, wanneer een vennootschap de zaak uitbaat

Na controle van de moraliteit (op basis van het uittreksel uit het strafregister), de brandveiligheid en de hygiëne (via een controle ter plaatse door de verantwoordelijke dienst) en de registratie/toelating FAVV levert de gemeente de drankvergunning af.

Geldigheidsduur

De drankvergunning blijft gelden tot de stopzetting van de uitbating of als er sprake is van een wijziging op het vlak van:

 • de uitbater of inwonende personen, medevennoten…
 • het pand (bv. verhuis, grondige verbouwing…)

Relevante wetgeving

 • Koninklijk Besluit van 3 april 1953 tot samen ordening van de wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken
 • Koninklijk Besluit van 4 april 1953 tot regeling van de uitvoering van de wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken
 • Wet van 28 december 1983 betreffende het verstrekken van sterke drank en het betreffende vergunningsrecht
 • Wet van 15 december 2005 houdende administratieve vereenvoudiging II

Contact