Inbuizen straatgracht

Het inbuizen van grachten in Maldegem is beperkt tot standaard 4,5m en beperkt tot maximaal 7,5 meter en dit enkel voor de strikt noodzakelijke toegangen tot het private domein, zoals bv. een oprit. Elke andere inbuizing is verboden. De inwoner koopt het materiaal aan dat nodig is voor het plaatsen van de inbuizing waarna de gemeente de inbuizing plaatst.

Het volledig inbuizen of dempen van een straatgracht is verboden en betreft een bouwovertreding. Een uitzondering op de maximale breedte van 7,5m is enkel mogelijk als je kan aantonen dat een bredere inbuizing nodig is omwille van de grote draaicirkel van een voertuig (bvb. bij landbouwverkeer, vrachtwagens, ...).

Het plaatsen van een overwelving is omgevingsvergunningsplichtig, de omgevingsvergunning telt daarbij ook als machtiging om deze werken te mogen uitvoeren.

Aanvraagprocedure

 • U vraagt de omgevingsvergunning aan via het online omgevingsloket. Als u samenwerkt met een architect , dan kan die de aanvraag voor u opmaken.
 • De Gemeente gaat binnen 30 dagen na of de vergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig is
 • Het college van burgemeester en schepenen zal uw aanvraag beoordelen, rekening houdende met:
  • de eventuele bezwaren
  • de eventuele adviezen
  • de Gemeentelijke verordening houdende het beheer van afvalwaters- en oppervlaktewateren
  • de watertoets
 • Als de Gemeente u de vergunning verleent, dan krijgt u een afschrift van de beslissing. Vervolgens wordt een mededeling aangeplakt op de plaats van de werken gedurende een periode van 30 dagen.

Volgende stappen

 • Als u niet binnen 35 dagen, vanaf de dag van aanplakking, op de hoogte wordt gebracht van de instelling van een administratief beroep, dan mag u beginnen met de werken. 
 • Na de goedkeuring van de omgevingsaanvraag moet je het nodige materiaal bestellen. Het materiaal moet voldoen aan het standaardbestek voor wegenbouw (meest recente versie). De materialen staan beschreven in het advies dat bij de omgevingsvergunning zit en kan je gebruiken als leidraad.
 • Zodra het materiaal op de locatie is, contacteer je de Dienst Uitvoering om af te spreken voor de plaatsing van de overwelving.

Aandacht

 • Als je recent een omgevingsaanvraag hebt ingediend waarbij een nieuwe toegang wordt gecreëerd over een gracht, dan is de kans groot dat je bij je omgevingsvergunning reeds de toelating voor de inbuizing hebt verkregen, het is dan niet nodig een nieuwe omgevingsaanvraag in te dienen voor deze overwelving.
 • Als je een oprit wil aangeleggen bovenop de inbuizing op het openbaar domein, dan moet je nog een afzonderlijke toelatingsaanvraag in te dienen.

Contact