Mobiliteitsplan

Het vorige mobiliteitsplan van Maldegem werd conform verklaard op 15 januari 2001. Het Decreet van de Vlaamse Overheid van 20 maart 2009 betreffende het mobiliteitsbeleid, gewijzigd bij Decreet van 10 februari 2012, bepaalt dat het gemeentelijke mobiliteitsplan ten minste om de 6 jaar moet worden geëvalueerd. Deze evaluatie gebeurt aan de hand van een sneltoets waarin het huidige mobiliteitsplan op zijn actualiteitswaarde wordt getoetst en waarin richting wordt gegeven aan het toekomstige gemeentelijke mobiliteitsbeleid.

De uitvoering van de sneltoets resulteerde in de Gemeentelijke Begeleidingscommissie (GBC) van 8 december 2008 aanvankelijk in de keuze om het bestaande mobiliteitsplan te verbreden en te verdiepen (spoor 2 - verbreden en verdiepen). In zitting van 19 februari 2009 heeft de Provinciale Auditcommissie (PAC) de sneltoets echter ongunstig geadviseerd omwille van de veel te uitgebreide lijst aan uit te diepen thema's. Er diende een keuze te worden gemaakt: ofwel een verbreding of verdieping van het bestaande mobiliteitsplan met een beperkter aantal thema's, ofwel de opmaak van een nieuw mobiliteitsplan (spoor 1 - vernieuwen). De keuze voor de vernieuwing van het mobiliteitsplan werd bevestigd op het college van burgemeester en schepenen van 6 april 2009 en op de PAC van 14 juli 2009.

De procedure die het mobiliteitsplan heeft doorlopen

De opmaak van het nieuwe mobiliteitsplan verliep in 3 fasen: de oriëntatiefase, de synthesefase en de opmaak van het eigenlijke mobiliteitsplan.

Fase 1: Oriëntatie (goedkeuring RMC 15 januari 2016)

De verschillende actoren (gemeentelijke begeleidingscommissie, verkeerscommissie, inwoners) geven hun visie op de mobiliteit in Maldegem en toetsen dit met de nodige plannen en studies. 

De uitkomst van de sneltoets vormde de basis voor de oriëntatiefase. Omdat de gemeente doorheen de jaren is geëvolueerd, werd in eerste instantie de planningscontext geactualiseerd, een grondige stand van zaken van de huidige mobiliteit. Vervolgens werden de verschillende actoren die een rol spelen in het mobiliteitsbeleid van de gemeente bevraagd (2015) en werden de knelpunten maar ook kansen uitgelicht. Op basis van deze gegevens werd er gekeken welke informatie beschikbaar en bruikbaar was en werd er nagegaan of verder onderzoek al dan niet noodzakelijk was.

Fase 2: Synthese (goedkeuring RMC 23 oktober 2017)

Specifieke doelgroepen worden bevraagd en er worden bijkomende onderzoeken (vb. tellingen parkeerbezetting) uitgevoerd. 

Op basis van al deze onderzoeken en overlegmomenten werd een synthesenota opgemaakt. In die nota werd aan de hand van verschillende mobiliteitsthema’s een aanzet gegeven voor eventuele beleidskeuzes. Een trendscenario (situatie bij ongewijzigd beleid) werd opgemaakt en uitgezet tegenover twee duurzame scenario's.

Fase 3: Beleidsplan (goedkeuring RMC 17 juni 2019)

Het voorkeursscenario wordt verder uitgewerkt tot een volwaardig beleidsplan.

In de laatste fase werd het beleidsplan opgemaakt waarna een actieplan werd uitgewerkt om het gewenste scenario te realiseren. Het beleidsplan steunt op een aantal in de synthesenota geselecteerde en uitgewerkte thema's. Per thema werden steeds de relevante actoren geconsulteerd. Na de goedkeuring op de Regionale Mobiliteitscommissie (RMC) van 17 juni 2019, werd de voorlopige vaststelling van het mobiliteitsplan door de gemeenteraad goedgekeurd in zitting van 29 mei 2019. De definitieve vaststelling zou worden geagendeerd op de gemeenteraad van 25 september 2019.

 

Contact