Mobiliteitsplan

Het huidige mobiliteitsplan van Maldegem dateert van 15 januari 2001. Na de sneltoets van de Vlaamse overheid in 2008 bleek dat het mobiliteitsplan moest worden aangepast. Daarop besliste het college van burgemeester en schepenen in 2009 om het mobiliteitsplan volledig te vernieuwen.

Een nieuw mobiliteitsplan in opmaak

De opmaak van een nieuw mobiliteitsplan verloopt in drie fasen: de oriëntatiefase, de synthesefase en de opmaak van het eigenlijke mobiliteitsplan.

Fase 1: Oriëntatie

De verschillende actoren (gemeentelijke begeleidingscommissie, verkeerscommissie, inwoners) geven hun visie op de mobiliteit in Maldegem en toetsen dit met de nodige plannen en studies. 

Alle inwoners van Maldegem kregen de kans om in de loop van 2015 online of op papier hun ervaringen te delen. Ten slotte ging de werkgroep mobiliteit tijdens een dialoogcafé rechtstreeks in gesprek met de leden van de gemeentelijke Verkeerscommissie om zo verschillende mobiliteitsthema’s, wensen en mogelijkheden te bespreken. Op die manier werden problemen, knelpunten maar ook opportuniteiten blootgelegd. Er werd dus een grondige stand van zaken van de huidige mobiliteit in de gemeente gemaakt.

Fase 2: Opbouw

Specifieke doelgroepen worden bevraagd en er worden bijkomende onderzoeken (vb. tellingen parkeerbezetting) uitgevoerd. 

In het voorjaar van 2016 konden de Maldegemse leerkrachten, het gemeentepersoneel, bedrijven, ondernemers en vrije beroepen een enquête invullen met specifieke vragen over parkeermogelijkheden, woon-werkverkeer, vrachtroutes enz... Op basis van al deze onderzoeken en overlegmomenten werd een synthesenota opgemaakt. In die nota werd aan de hand van verschillende mobiliteitsthema’s een aanzet gegeven voor eventuele beleidskeuzes. 

Inloopdagen mobiliteitsplan

Momenteel bevinden we ons aan het einde van de tweede fase waarbij inwoners aanvullingen en suggesties kunnen geven over die thema’s. Aan de hand van themapanelen wordt het onderzoek samengevat en doelstellingen en suggesties voor het toekomstig mobiliteitsbeleid meegegeven.  Alle inwoners kunnen deze themapanelen tijdens de inloopdagen in het Gemeentehuis komen bekijken.

Data inloopdagen

De themapanelen zijn tot eind december te bekijken in Zaal Adegem, 3de verdieping tijdens de openingsuren van het Gemeentehuis:
Maandag:    8.30 - 12.00 uur     14.00 - 16.00 uur
Dinsdag:     8.30 - 12.00 uur      14.00 - 16.00 uur
Woensdag:  8.30 - 12.00 uur      14.00 - 16.00 uur
Donderdag: 8.30 - 12.00 uur      14.00 - 18.30 uur
Vrijdag:       8.30 - 12.00 uur      gesloten

Wie suggesties, opmerkingen of aanvullingen heeft kan deze tot 31 december 2016 geven aan het aanwezige personeel tijdens de inloopdagen, via de ideeënbus ter plaatse,  via mobiliteit@maldegem.be of via de online ideeënbuskaart bovenaan deze pagina.

Alle suggesties van de inloopdagen en voorbereidingen worden overwogen en verwerkt tot een synthesenota die begin 2017 ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de Gemeentelijke Begeleidingscommissie en de Regionale mobiliteitscommissie.

Fase 3: Beleidsplan

Het voorkeursscenario wordt verder uitgewerkt tot een volwaardig beleidsplan.

Pas in de derde en laatste fase, in de loop van 2017, wordt het nieuwe mobiliteitsplan opgemaakt en worden per thema concrete uit te voeren acties opgenomen. Dit beleidsplan moet ter goedkeuring naar de auditcommissie van de provincie Oost-Vlaanderen. Is hun advies gunstig, dan gaat het plan ter goedkeuring naar de gemeenteraad. Het plan vormt het kader voor het bestuur en de diensten voor de uitwerking van het verdere mobiliteitsbeleid.

Zodra die het beleidsplan goedkeurt, treedt het plan echt in werking.

Contact