Omgevingsvergunning voor hinderlijke activiteiten

Maak een afspraak voor meer informatie over milieugerelateerde handelingen in het kader van een omgevingsvergunning:

Maak hier een afspraak

Indeling op basis van hinderlijkheid

Garage, industriële inrichting, tankstation, veeteeltbedrijf of schrijnwerkerij, allemaal hebben ze een omgevingsvergunning nodig. De mogelijke hinder op het leefmilieu van deze bedrijven is zeer verschillend. Om een onderscheid te maken in de mate van hinderlijkheid, zijn de bedrijven ingedeeld in drie klassen:

 • Klasse 1: Deze bedrijven veroorzaken de grootste hinder voor het leefmilieu en moeten een omgevingsvergunningsaanvraag indienen bij het provinciebestuur, tenzij de activiteit voorkomt op de Vlaamse gesloten lijst.
 • Klasse 2: Deze bedrijven veroorzaken minder hinder en moeten een omgevingsvergunningsaanvraag indienen bij de gemeente, tenzij de activiteit voorkomt op de Vlaamse of provinciale gesloten lijst.
 • Klasse 3: Deze minst hinderlijke bedrijven moeten hun activiteit(en) enkel melden bij de gemeente, tenzij de activiteit voorkomt op de Vlaamse of provinciale gesloten lijst.

Tot welke klasse behoort je inrichting?

Een handige tool om te vinden tot welke klasse je inrichting of activiteit behoort, is de Vlaremwegwijzer.
Deze lijst wordt voortdurend aangevuld.

Het is echter mogelijk dat je je activiteit hier niet terugvindt.
Ga dan naar de meer complete, nieuwe indelingslijst. Ook hier kan je nagaan of de activiteiten, opslag van producten of gebruik van toestellen aan een indelingsplichtige rubriek gekoppeld worden.

 • Meerdere inrichtingen of activiteiten

In het geval van exploitatie van verscheidene inrichtingen of activiteiten van dezelfde rubriek, worden de capaciteiten van de inrichtingen of activiteiten bij elkaar opgeteld om de klasse te bepalen.
Bijvoorbeeld: Als je zes activiteiten van klasse 3 uitvoert en één van klasse 2, dan valt je volledige bedrijf onder de klasse 2 en moet je dus voor al jouw activiteiten een omgevingsvergunningsaanvraag voor een klasse 2-inrichting indienen bij de gemeente, tenzij de inrichting voorkomt op de Vlaamse of Provinciale gesloten lijst.

 • Stedenbouwkundig én milieu

Heeft je dossier betrekking op zowel stedenbouwkundige handelingen als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit? En zijn beide aspecten onlosmakelijk met elkaar verbonden?
Dan dien je één gemengde aanvraag in.

Hoe vraag je een omgevingsvergunning aan?

 • Digitaal

Heeft je aanvraag betrekking op de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van klasse 1 of 2?
Dan ben je verplicht om het dossier digitaal in te dienen via het Omgevingsloket. Verplicht, maar de digitale weg brengt je wel vlotjes tot bij de relevante rubrieken voor je aanvraag.

Voor meldingsplichtige inrichtingen (klasse 3) mag je de aanvraag ook digitaal indienen, maar je bent niet verplicht.

Heb je nog een vraag bij het opmaken van jouw digitaal dossier?

Mail naar omgevingsvergunning@vlaanderen.be of bel naar 015 45 45 91.

 • Op papier

Een vergunning aanvragen op papier is enkel mogelijk voor meldingsplichtige inrichtingen of klasse 3.

Je vindt de formulieren op het Omgevingsloket.

 1. Vul het aanvraagformulier in en voeg de bijlagen uit de addendabibliotheek toe.
 2. Bezorg je melding in 2 exemplaren,
 •            Ofwel tegen ontvangstbewijs bij het onthaal van de dienst Infrastructuur
 •            Ofwel aangetekend aan het college van burgemeester en schepenen –Marktstraat 7, 9990 Maldegem

Andere procedures dan omgevingsvergunningaanvraag of melding

 • Verzoek bijstelling of wijziging milieuvoorwaarden

 • Overdracht van een vergunning voor een ingedeelde inrichting of activiteit

 • Melding stopzetting of verval van de vergunning voor een ingedeelde inrichting of activiteit

 • Bestaande milieuvergunning omzetten naar een omgevingsvergunning

 • Schorsing of opheffing van een ingedeelde inrichting of activiteit

 •  

Contact