Oostkustpolder

Bij besluit van de Vlaamse regering van 3 december 2010 werd de samenvoeging van de Zwinpolder, de Nieuwe Hazegraspolder, de Damse Polder en de Polder Sint-Trudoledeken tot een nieuwe polder met als naam Oostkustpolder goedgekeurd.

Deze nieuwe polder is sinds 1 januari 2012 operationeel.

Polders zijn openbare besturen die, binnen de grenzen van hun territoriaal gebied, instaan voor het integraal waterbeleid en het uitvoeren van het deelbekkenbeheerplan.

De algemene vergadering van de polder bestaat uit de stemgerechtigde ingelanden, de gouverneur van de provincie en de burgemeesters van de gemeenten waarover het gebied van de polder zich uitstrekt.

De Polder kan politiereglementen opmaken met als doel het behoud van de dijken, waterlozingen en bevloeiingen van de wegen, van de kunstwerken en hun aanhorigheden.

De Polder maakt jaarlijks een staat op van de werken die in de loop van het jaar moeten uitgevoerd worden voor het aanleggen, verbeteren, onderhouden en instandhouden van de verdedigings-, droogleggings- of bevloeiingswerken en van de wegen van de polder.

 

Adres

Arendstraat 34

8000 Brugge

Contact