Overnachting in jeugdlokalen aanvragen

Overnachten in de jeugdlokalen kan enkel door leden en leiding van de eigen jeugdvereniging, mits goedkeuring van het College van Burgemeester en Schepenen.

  • Jeugdverenigingen dienen ten laatste 30 september, 31 januari of 31 mei bij de Jeugddienst een aanvraag in met een oplijsting van de voorziene overnachtingen voor de komende periode, gespecifieerd naar leeftijdsgroep. Per leeftijdsgroep dient één aanvraagformulier ingediend te worden.

  • De overnachtingen per werkingsjaar moeten beperkt blijven tot 30 dagen per jeugdvereniging.

  • Na goedkeuring door het College van Burgemeester en Schepenen, wordt een kopie van het aanvraagformulier samen met de goedgekeurde collegenota door de Jeugdienst aan de jeugdvereniging en de brandweerdienst bezorgd.

  • De jeugdveringigingen bezorgen de Jeugddienst bij elke overnachting minstens één week op voorhand een deelnemerslijst met de namen en adressen van de aanwezige leden en leiding. Deze lijst ligt ter inzage in het lokaal.

 

Opgelet!

Onderverhuren aan andere (al dan niet Maldegemse) jeugdverenigingen is niet toegestaan.

Het laattijdig of op de verkeerde plaats indienen van deze formulieren kan het recht op overnachting laten vervallen.

 

Contact